Archive: 24 lutego 2020

ODWOŁANIE DAROWIZNY

W mediach często możemy niestety usłyszeć historie, w których starsza osoba obdarowuje swoją rodzinę cennymi dobrami np. nieruchomością lub rodzinnymi kosztownościami,  a tuż po zawarciu umowy – wspomniana rodzina wykazuje się wyjątkowo negatywną postawą w stosunku do swojego darczyńcy. Jeżeli zdecydowaliśmy się, przekazać w ramach darowizny część swojego majątku, czasem nawet większość swojego dorobku warto wiedzieć jak się w takiej sytuacji zachować, jakie prawa nam przysługują.

Read More

Błędy przy zabiegach medycyny estetycznej w gabinetach kosmetycznych

Ostatnimi czasy możemy zaobserwować rozkwit medycy estetycznej. Podstawowe zabiegi możemy już wykonywać nie tylko u lekarza ale również w gabinetach kosmetycznych.

Mimo rosnącego zainteresowania na takie usługi nie powstała regulacja prawna dotycząca zakresu dopuszczalnych zabiegów wykonywanych przez osoby nieposiadające uprawnień lekarskich, a także zasad ich odpowiedzialności.

Read More

Potrącenie w przypadku restrukturyzacji i upadłości

Szczególne cele postępowań insolwencyjnych wpływają na modyfikację zasad ogólnych dotyczących potraceń ujętych w kodeksie cywilnym, w przypadku restrukturyzacji i upadłości.

W prawie restrukturyzacyjnym dopuszczalność potrącenia jest uzależniona od momentu powstania wierzytelności dłużnika poddanego restrukturyzacji i jego wierzyciela.

Read More

Nowelizacja ustawy o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym

W ubiegły piątek weszły w życie przepisy nowelizacji ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Zgodnie z zapisami zaczęła ona obowiązywać po siedmiu dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, która miała miejsce 06/02/2020 r. (czwartek). Wyjątkiem są przepisy dotyczące sądów administracyjnych, które obowiązywać będą po trzech miesiącach od ogłoszenia, czyli 7 maja br.

Read More

PRZESTRZEGANIE PRAW PODATNIKÓW PRZEZ ORGANY PODATKOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z roku 2019, poz. 900, dalej: „o.p.”) podatnik ma prawo, aby w postępowaniu podatkowym jego sprawa została załatwiona na podstawie przepisów prawa, wnikliwie i szybko, przy użyciu możliwie najprostszych środków.

Read More

Rozdzielność majątkowa, a dziedziczenie po zmarłym małżonku

Rozdzielność majątkowa małżeńska jest jednym z możliwych ustrojów majątkowych panujących pomiędzy małżonkami. Wprowadzenie umowy o rozdzielności majątkowej, popularnie zwanej „intercyzą” jest coraz częściej spotykanym rozwiązaniem wśród małżonków. Podpisanie wskazanej umowy przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania zabezpiecza majątek prywatny małżonków i pozwala na zachowanie go w całości tylko dla siebie.

Read More

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI NA RYNKU WTÓRNYM

  1. Na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania, bądź też domu dla własnych celów lub też w celu zainwestowania posiadanych przez nas środków, by bez przeszkód cieszyć się z zakupu?

Przede wszystkim zaczynamy od sprawdzenia stanu prawnego wybranej przez nas nieruchomości. W tym celu musimy zapoznać się z księgą wieczystą. Jest to prosta czynność, a treść księgi wieczystej można przejrzeć poprzez elektroniczne księgi wieczyste udostępnione dla każdego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Read More

Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem

Bardzo częstym elementem towarzyszącym popełnieniu przestępstwa jest pokrzywdzenie osoby trzeciej. Może ono przybrać różną postać, np. skutkować powstaniem szkody o charakterze majątkowym – uszkodzeniem cudzego mienia, przywłaszczeniem środków finansowych, jak również może spowodować krzywdę po stronie pokrzywdzonego, która zazwyczaj  przejawia się jako cierpienia psychiczne, a nierzadko również fizyczne, mogące wystąpić razem lub samodzielnie (np. cierpienia psychiczne wywołane wstrząsem psychicznym) na skutek popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego.

Read More

Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp

Czy możliwa jest zmiana terminu obowiązywania umowy?

Z punktu widzenia zamawiającego, ogromny walor praktyczny posiadają przesłanki umożliwiające zmianę umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego. W trakcie realizacji zamówienia niejednokrotnie zdarzają się bowiem przypadki, które wymagają zawarcia aneksu i modyfikacji wzajemnych zobowiązań.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30