Zmiany w prawie własności przemysłowej

W najbliższym czasie zacznie obowiązywać Nowelizacja Ustawy – Prawo własności przemysłowej z 16 października 2019 r., a nowe regulacje wejdą w życie 27 lutego 2020 r.

A w niej m.in.:

  • Rozszerzenie katalogu osób, mogących być pełnomocnikami przed Urzędem Patentowym
  • Możliwość ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych

 

Rzecznik patentowy czy Radca prawny?

Kto może być pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym?

Radcy prawni i adwokaci mogą być pełnomocnikami w sprawach, które dotyczą znaków towarowych. Nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej przewiduje, że będą oni mogli pełnić funkcje pełnomocników także w sprawach, które dotyczą wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.

Nowelizacja ustawy wprowadza kilka kluczowych zmian w dotychczas funkcjonującym prawie. Jedną z nowości jest z pewnością zasada, że osoby pochodzące spoza Unii Europejskiej, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, muszą skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku polskim, będą mogli rejestrować wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym, co oznacza, że nie będzie konieczności dokonywania tego w Europejskim Urzędzie Patentowym.

 

Jak będzie wyglądała procedura zgłaszania patentu?

  1. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procedury będzie wniosek osoby zainteresowanej o wydanie dowodu pierwszeństwa dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.
  2. Kolejnym krokiem jest sporządzanie w terminie 9 miesięcy sprawozdania o stanie techniki w formie wykazu publikacji. Obowiązek sporządzenia takiego wykazu narzuca nowelizacja na Urząd Patentowy, który tym samym będzie brał go pod uwagę, oceniając wynalazek.
  3. Urząd Patentowy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa w całości lub w części, po uprzednim przeanalizowaniu czy zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania.
  4. Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego, te zaś podlegają wpisowi do rejestru patentowego.

 

’Poszukiwanie międzynarodowe’

To nic innego jak uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o stanie techniki niż w polskim Urzędzie Patentowym, które spoczywa na osobie zgłaszającej wynalazek. Pozwoli na wczesnym etapie podjąć decyzję w sprawie wystąpienia o międzynarodową ochronę swojego wynalazku.

„Zgłaszający może wystąpić do Urzędu Patentowego z wnioskiem o przeprowadzenie poszukiwania typu międzynarodowego, o którym mowa art. 15 ust. 5 Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970r., poprawionego dnia 2października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984r. (Dz.U. z 1991r. poz. 303 oraz z 1994 r. poz. 330), oraz o sporządzenie sprawozdania z tego poszukiwania.”

 

Wzór użytkowy (opis wzoru użytkowego)

Nowelizacja zmienia definicję wzoru użytkowego oraz opisu wzoru użytkowego.

„Art.94.1. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.”

„Opis wzoru użytkowego określa jego przemysłowe zastosowanie, o którym mowa w art. 94 ust.1”

 

Unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu

W myśl zmienionych przepisów patent będzie mógł zostać ograniczony bądź też unieważniony w całości lub części na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych. W takim przypadku prezes Urzędu Patentowego wyznaczy eksperta, a następnie wydaje decyzję o ograniczeniu patentu, odmowie ograniczenia patentu lub o umorzeniu postępowania. Decyzja o ograniczeniu patentu będzie wpisywany do rejestru patentowego, a Urząd Patentowy będzie taką informację publikować wraz ze zmienionym opisem patentowym.

Co jeszcze?

Nowelizacja przewiduje również skrócenie aplikacji dla pracowników Urzędu Patentowego z 3 lat nawet do 6 miesięcy.