Archive: 28 listopada 2019

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Na wstępie warto wyjaśnić, że prawo własność intelektualnej obejmuje prawo autorskie, własność przemysłową oraz know – how . Choć nie zostało ono zdefiniowane normatywnie na gruncie prawa polskiego, należy nim obejmować różne aspekty twórczej działalności człowieka, w tym również rozmaite rezultaty jego działalności intelektualnej. W praktyce stanowią one „dobra niematerialne”, które powinny podlegać ochronie jako wytwór umysłu ludzkiego.

Read More

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – art. 296 kk


Wśród problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, znajdują się aktualnie wysoka konkurencyjność, ciągle rosnące oczekiwania klientów, jak również – a może przede wszystkim – ogromny formalizm procedur urzędowych, kontrole organów administracyjnych, czy rygorystyczne obowiązki dotyczące księgowości i rachunkowości.

Read More

Kilka faktów o kredytach frankowych

Kredyty frankowe i walka z bankami o własne pieniądze to obecnie 'temat na czasie’. To czego można oczekiwać po złożeniu wniosku do sądu znajdziecie w dzisiejszym wpisie.

Read More

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Na etapie sejmowych konsultacji znajduje się rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.Biorąc pod uwagę, że obecnie obowiązująca regulacja okazała się całkowicie nieefektywna a wręcz, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, wypaczająca koncepcję odpowiedzialności osób prawnych, rychłe przyjęcie nowej ustawy zdaje się nieuniknione.

Read More

USTAWA ANTYZATOROWA

1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która ma na celu poprawę płynności finansowej polskich przedsiębiorców.

Read More

Odpowiedzialność według RODO

RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych, aby mogły skutecznie chronić prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzana zawierają wiele instrumentów prawnych umożliwiających ich egzekwowanie. Nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych może prowadzić do odpowiedzialności administracyjnoprawnej, cywilnoprawnej, a także karnej.

Read More

kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 3 października 2019 r. wyrok w sprawie kredytu frankowego – kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Wydanie tego wyroku nastąpiło na skutek wniosku złożonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd ten rozpatrywał sprawę z powództwa kredytobiorców przeciwko jednemu z banków.

Read More

Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą sp. z o.o.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. jest organem nadzoru, sprawującym stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o. oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  jak również wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada Nadzorcza składa także składa coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny zgromadzeniu wspólników.

Read More

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to prywatny system długotrwałego oszczędzania, który zakłada wypłatę środków zgromadzonych przez uczestnika po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Finansowany ma być przez trzy strony – uczestnika, pracodawcę oraz Państwo (Fundusz Pracy).

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30