Archive: 19 lipca 2019

Granica „dozwolonej” krytyki osób pełniących funkcje publiczne oraz reakcja prawna na takie zachowania

Granica dozwolonej krytyki osób, które pełnią funkcję publiczne to temat budzący kontrowersje oraz rozbieżności. Nie chodzi tutaj o samo prawo do krytyki, które bezwzględnie jest zagwarantowane i mieści się w dyspozycji art. 54 § 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., lecz o granicę publicznej krytyki, często wykraczającej poza ramy prawa oraz rzetelności.

Read More

Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z treścią art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: Ustawa) „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Jest to jedyny przepis karny zawarty bezpośrednio w Ustawie.

Read More

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Spór z przedsiębiorstwem przesyłowym

Osoby decydujące się na uregulowanie wskazanej wyżej kwestii muszą przeważnie liczyć się z koniecznością podjęcia długotrwałej walki z przedsiębiorstwem przesyłowym, w trakcie której rozpatrywane będzie żądanie ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim dla właściciela wynagrodzeniem oraz zapłaty przez przedsiębiorstwo wynagrodzenia za dotychczasowe bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Read More

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Stanowi ona przede wszystkim zbiór regulacji niezbędnych dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę – osobę fizyczną po jej śmierci, do czasu ustalenia następców prawnych przedsiębiorcy i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30