USTAWA ANTYZATOROWA

1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która ma na celu poprawę płynności finansowej polskich przedsiębiorców.
Ma ona ograniczyć opóźnienia płatności wobec kontrahentów. Zostaną skrócone terminy
w transakcjach handlowych do 30 dni. Jeżeli wierzycielem jest mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem jest duża firma (tzw. transakcja asymetryczna) termin zapłaty zawsze wyniesie 60 dni. Inaczej będzie w przypadku podmiotu publicznego będącego jednostką leczniczą. Poza tym wyjątkiem zwiększy się wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o 2 punkty procentowe. Wprowadza się również rozszerzenie uprawnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie mógł nakładać na niepłacących kary o różnej wartości. Zmiany obejmują również wprowadzenie ulg za złe długi. Dzięki temu wierzyciel pomniejszy podstawę opodatkowania (PIT i CIT) o kwotę wierzytelności, która nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności zgodnie z umową lub fakturą. Zróżnicowano również wielkość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, która przysługuje wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek. Do tej pory wynosiła niezależnie od kwoty 40 euro od każdej faktury. Teraz ustawodawca przewiduje również 70 euro, gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 zł, ale nie niższa niż 50 000 zł. W przypadku, gdy wartość świadczenia wynosi 50 000 zł, bądź jest wyższa można zażądać rekompensaty nawet 100 euro ustalanej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Z uwagi na to, że zmiany są liczne, ale i istotne dla przedsiębiorców, zachęcamy do prześledzenia ich w ustawie znajdującej się na stronie internetowej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001649

Edyta Chrobotowicz