PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to prywatny system długotrwałego oszczędzania, który zakłada wypłatę środków zgromadzonych przez uczestnika po ukończeniu przez niego 60 roku życia. Finansowany ma być przez trzy strony – uczestnika, pracodawcę oraz Państwo (Fundusz Pracy).

Kto może być uczestnikiem PPK ?

Uczestnikami nowego systemu będą osoby zatrudnione. Natomiast przez osobę zatrudnioną powinniśmy rozumieć:

 • pracowników (za wyjątkiem przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakłady przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych)
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

Dodatkowo, wskazane osoby muszą obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z powyższych tytułów.

Osoby zatrudnione (m.in. pracownicy, zleceniobiorcy) poniżej 55 roku życia, będą automatycznie zapisywane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa w programie (opcja – „opt out”). Natomiast osoby między 55, a 69 rokiem życia (włącznie) będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu, o czym będą musieli powiadomić pracodawcę.

Dobrowolność uczestnictwa i jego rezygnacja.

Uczestnictwo w PPK ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że uczestnik sam decyduje, czy chce uczestniczyć w tym programie i partycypować w jego kosztach. Jednak, co już zastało zaznaczone, uczestnicy poniżej 55 roku życia są automatycznie wpisywani do programu PPK.

Aby zrezygnować z programu uczestnik musi złożyć jedynie pisemną deklarację, uzupełnioną o podstawowe dane uczestnika i jego podpis. .

Wysokość składek

Składki będą finansowane zarówno przez pracodawcę, uczestnika, jak i Państwo.

Obowiązkowa będzie składka podstawowa. Możliwe jest jednak jej zwiększenie i wpłata również składki dodatkowej. Składka podstawowa będzie wynosić:

 • 1,5% wynagrodzenia – finansuje pracodawca.
 • 2% wynagrodzenia – finansuje uczestnik

Składka podstawowa, którą pokrywać ma uczestnik może być zmniejszona, ale nie mniej niż do 0,5% wynagrodzenia w przypadku, w którym wynagrodzenie uczestnika ze wszystkich źródeł nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.(2.500 zł brutto).

Składka dodatkowa może wynosić:

 • do 2,5% wynagrodzenia – finansuje pracodawca
 • do 2% wynagrodzenia – finansuje uczestnik

Wpłata składek dodatkowych ma charakter dobrowolny, zarówno po stronie uczestnika jak i pracodawcy.

Przewidziane jest również dofinansowanie ze strony Państwa (Funduszu Pracy) do PPK w postaci jednorazowej wpłaty w kwocie 250 zł tzw. wpłaty powitalnej oraz dopłaty rocznej w kwocie 240 zł, w przypadku regularnego oszczędzania przez pracownika.

Wypłata zgromadzonych środków

Wypłata środków zgromadzonych na PPK jest możliwa dopiero po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia.

Jeżeli uczestnik osiągnie taki wiek, to będzie mógł złożyć wniosek o wypłatę zgromadzonych środków. Wypłata ma następować w dwóch częściach:

 • 25% zgromadzonych środków w formie wypłaty jednorazowej,
 • 75% zgromadzonych środków w formie wypłaty ratalnej – minimum 120 miesięcznych rat.

Możliwa jest zmiana ilości rat – zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie.

Jeżeli rat będzie mniej niż 120, konieczna będzie zapłata przez uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% (tzw. podatek Belki).

Istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty środków tj. przed ukończeniem 60 roku życia, jednak w przypadku przeznaczenia środków na cele mieszkaniowe lub w przypadku ciężkiej choroby.

 

Harmonogram przystępowania przedsiębiorców do PPK

 1. Zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) – 1 lipca 2019 r.,
 2. Od 50 do 249 osób (2 mln) – 1 stycznia 2020 r.,
 3. Od 20 do 49 osób (1,1 mln) – 1 lipca 2020 r.,
 4. Pozostali (5,1 mln) – 1 stycznia 2021 r.

Wzór deklaracji PPK:

Deklaracja PPK

Aplikant radcowski Damian Górnik