Nowelizacja ustawy o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym

W ubiegły piątek weszły w życie przepisy nowelizacji ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Zgodnie z zapisami zaczęła ona obowiązywać po siedmiu dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, która miała miejsce 06/02/2020 r. (czwartek). Wyjątkiem są przepisy dotyczące sądów administracyjnych, które obowiązywać będą po trzech miesiącach od ogłoszenia, czyli 7 maja br.

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

  • Rzecznik dyscyplinarny może podjąć i prowadzić czynności w każdej sprawie dotyczącej sędziego.
  • Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawia się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego, można nałożyć karę do 3 tys. zł, co nie wyklucza wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
  • Nałożenie na sędziów i prokuratorów obowiązku poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska i w jakich stowarzyszeniach działają.
  • Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być tematy polityczne
  • Powstaną zgromadzenia ogólne sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych składające się ze wszystkich sędziów danych sądów
  • Kolegium sądu apelacyjnego składać się będzie z prezesa SA i prezesów sądów okręgowych z danej apelacji, natomiast kolegium sądu okręgowego z prezesa SO i prezesów sądów rejonowych z danego okręgu
  • Kandydata na to stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN, a w przypadku problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru wymagana będzie obecność 32 sędziów SN
  • W sprawach wyjątkowych opisanych w ustawie, obowiązki I prezesa SN pełni wskazany przez Prezydenta RP sędzia SN, który ciągu tygodnia zwołuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów w celu wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN
  • Poszerzenie kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o rozstrzyganie spraw dotyczących kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnienia do sprawowania wymiaru sprawiedliwości
  • Szersze uprawnienia dla Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów