Niezgodne z prawem wypowiedzenie

Wydaje Ci się, że wypowiedzenie, które otrzymałeś od pracodawcy jest nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem? Zobacz jakie roszczenia Ci względem niego przysługują!

Pracownikowi, który nie zgadza się z doręczonym mu wypowiedzeniem umowy o pracę przysługuje prawo odwołania się w terminie 21 dni do sądu pracy. Jednakże może to dopiero nastąpić w przypadku gdy wypowiedzenie umowy na czas określony lub umowy o prace zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Wówczas sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Powyżej cytowany przepis wymienia dwie przesłanki, które powinny zaistnieć, abyśmy mogli kierować swoje roszczenia przeciwko byłemu pracodawcy. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji kiedy wypowiedzenie o pracę na czas określony bądź nieokreślony jest nieuzasadnione, natomiast druga naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Ustawodawca wymaga od pracodawcy podania przyczyny wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Na ten moment nie istnieje zamknięty katalog kiedy wypowiedzenie umowy o prace należy uznać za nieuzasadnione. A contrario przykładem uzasadnionego zwolnienia może być sytuacja w której pracownik nierzetelnie i niedbale wykonywał swoje obowiązki, bądź wtedy gdy pracodawca z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną musi zredukować etat. Nie da się jednoznacznie wskazać kiedy to wypowiedzenie faktycznie będzie uzasadnione, dlatego też każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie. Należy pamiętać, że to właśnie na pracodawcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że wskazane przez niego przyczyny były zasadne i rzeczywiste. Natomiast mając na uwadze drugą przesłankę – z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem będziemy mieć do czynienia na przykład w sytuacji kiedy pracodawca nie skonsultował się przed wypowiedzeniem umowy o pracę z zakładową organizacją związkową czy też nie zachował odpowiednich terminów wypowiedzenia.

Kiedy pracodawca dopuści się powyższych uchybień, pracownik może żądać przywrócenia do pracy (wraz z nim może być dochodzone również roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy), bądź odszkodowania. Pracownik może również uznać, że nie chce wrócić do pracy i tym samym żądać jedynie odszkodowania. Często zdarza się również tak, że to sąd uznaje, że przywrócenie do pracy w danym przypadku okaże się niecelowe i orzeka o odszkodowaniu. Z taką sytuacja mamy do czynienia chociażby w przypadku kiedy postępowanie sądowe trwa kilka lat, a pracownikowi już w tym czasie udało się znaleźć nowe miejsce pracy.

Wysokość takiego odszkodowania oscyluje w granicach wynagrodzenia za okres od 2 tygodniu do 3 miesięcy. Wysokość odszkodowania nie może być jednak niższa od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, której termin, do którego umowa ta miała trwać, określony w umowie upłynął przed wydaniem orzeczenia przez sąd pracy, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres 3 miesięcy. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że sąd może przyznać pracownikowi odszkodowanie za czas dłuższy niż okres wypowiedzenia, z tym, że nie może ono przekroczyć wynagrodzenia za okres trzech miesięcy. Odszkodowanie pełni wówczas funkcję kompensacyjną wskutek nieuzyskania przewidywanego wynagrodzenia, bądź funkcję zadość uczynienia za naruszenie naczelnej zasady jaką jest trwałość stosunku pracy.

 


 

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/