Warunki pracy młodocianego

Zatrudnianie młodocianych jest coraz powszechniejszą praktyką wśród pracodawców. Młodzi ludzie również chętnie wykazują się inicjatywą, ażeby móc pozyskać dodatkowe fundusze na swoje potrzeby – tym samym odciążając rodziców. Jest to myślę ważny temat mając na uwadze względy wychowawcze oraz kształtowanie przyszłych pokoleń.  W pierwszej kolejności należy w ogóle zdefiniować pojęcie młodocianego. Zgodnie z literą prawa jest to osoba, która ukończyła lat 15, a nie przekroczyła 18 lat. Można zatrudniać małoletniego jedynie w dwóch przypadkach:

  • w celu przygotowania do zawodu oraz
  • do wykonywania tzw. „prac lekkich” zgodnie z wykazem zamieszczonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Jaki jest wymiar czasu pracy młodocianego?

Odnośnikiem do wymiaru czasu pracy jest wiek. Dla młodocianego w wieku do lat 16 norma czasu pracy wynosi 6 godzin, natomiast dla młodocianego powyżej lat 16 – 8 godzin na dobę. Ponadto młodocianemu przysługuje przerwa w wymiarze 30 minut, która jest wliczana do czasu pracy, aczkolwiek warunkiem jest tu świadczenie pracy powyżej 4,5 godzin. Zatem jest to jeden z pierwszych ustępstw względem tej grupy, gdyż pozostałym pracownikom przysługuje jedynie połowa czyli 15 minut, przy pracy powyżej 6 godzin.

Z jakimi ograniczeniami spotykają się młodociani?

Jeśli chodzi o ograniczenia to w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż ustanowiono zakaz zatrudniania młodocianego w godzinach nocnych i nadliczbowych. Dla porównania również dla kobiet w ciąży przewidziany jest „ten przywilej”. Co ciekawe dla każdej dziedziny prawa pora nocna stanowi inny odnośnik. Dla przykładu w procedurze karnej to 22:00-6:00, natomiast w cywilnej 21:00-07.00. Nawet w samym kodeksie pracy pojawiają się trzy odnośniki, gdyż pora nocna dla młodocianych to 22:00-06:00, natomiast dla pozostałych zatrudnionych 21:00-07:00. Trzeci wyznacznik odnosi się do wyjątkowych grup osób,  które co prawda nie mają 15 lat, ale ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową. W tym przypadku pora nocna stanowić będzie czas pomiędzy 20:00, a 6:00. Bez wątpienia może być to mylące, aczkolwiek łatwe do zweryfikowania, gdyż ramy te wynikają wprost z przepisów.

Jaki urlop wypoczynkowy przysługuje młodocianemu?

Zgodnie z art. 205 kodeksu pracy młodocianemu przysługuje 12 dni roboczych, aczkolwiek dopiero po przepracowaniu 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia zatrudnienia.  A contrario w przypadku zatrudniania osób pełnoletnich wymiar ten będzie uzależniony od stażu pracy. Odnośnikiem w tym przypadku będzie 10 lat. Wówczas jeśli pracownik będzie zatrudniony krócej niż 10, jego wymiar urlopu będzie wynosił 20 dni, aczkolwiek jeśli przekroczy ten próg jego urlop wzrośnie o 6 dni, co łącznie da 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Jakie są obowiązki pracodawcy względem młodocianych?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że pracodawca jest zobligowany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych. Natomiast poza ewidencją zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom opiekę i szeroko rozumianą pomoc potrzebną do właściwego wykonywania zleconych zadań. Ponadto kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zwolnienie pracownika od świadczenia pracy – na czas zajęć szkolnych. Jest to ukłon w stronę nieletnich, gdyż umożliwia to im realizować swój szkolny obowiązek, przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

Kto powinien podpisać umowę o pracę? Małoletni czy może rodzic?

Przejdźmy teraz do jednego z ważniejszych zagadnień, a mianowicie tego czy małoletni może sam podpisać umowę. Często w praktyce bowiem pojawia się wątpliwość czy to jednak nie rodzice są do tego uprawnieni. Kwestie tą reguluje art. 22 § 3 kodeksu pracy który stanowi, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które tego stosunku dotyczą. Jednakże, gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu może stosunek pracy rozwiązać.

Mając na uwadze powyższe uważam, że warunki zatrudniania młodocianych w polskim porządku prawnym są dla nich jasne i korzystne. Doświadczenie, które zdobędą na tym etapie na pewno zaprocentuję w przyszłości i dzięki niemu będą konkurencyjni na rynku pracy.

 


 

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/