Spółka partnerska

Spółka partnerska jest jedną ze spółek prawa handlowego. Jest spółką osobową, co oznacza że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Definicja spółki partnerskiej

W treści art. 86 k.s.h. została wskazana definicja spółki partnerskiej – mianowicie jest nią spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 k.s.h. Partnerami w wyżej wymienionej spółce mogą być tylko osoby fizyczne, zatem nie mogą być wspólnikami spółki partnerskiej osoby prawne. Kolejnym wymogiem, jakim są opatrzeni wspólnicy spółki partnerskiej jest przynależność do wolnych zawodów określonych w art. 88 k.s.h.

Wolny zawód – co to oznacza?

Katalog partnerów uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów został wskazany w treści art. 88 k.s.h. Można zatem przyjąć, że katalog ten stanowi wyliczenie enumeratywne (numerus clausus), jednakże może zostać rozszerzony. Na liście przedstawionych wolnych zawodów pojawiają się następujące zawody: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. Każdy z wolnych zawodów jest ograniczony pewnymi warunkami, mianowicie wykonywanie konkretnego wolnego zawodu wynika z odrębnych przepisów czy ustawy, w których określone są zasady zdobywania kwalifikacji lub ich utraty, posiadania odpowiednych dokumentów potwierdzających te kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty itp.). Zatem partnerem w spółce może być tylko osoba uprawniona do wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska jest m.in. najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez adwokatów lub radców prawnych.

Założenie spółki partnerskiej

Procedura założenia spółki wygląda następująco:

  1. partnerzy muszą zawrzeć umowę spółki
  2. partnerzy są zobowiązani do zgłoszenia spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu jej do rejestru, według treści art. 94 k.s.h.

Forma umowy spółki partnerskiej

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), zgodnie z treścią art. 92 k.s.h.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej

Partnerzy w spółce będą ponosić odpowiedzialność za powszechne zobowiązania spółki, ale niezwiązane z wykonywaniem wolnych zawodów – np. może być to remont lokalu lub zakup mebli. Zgodnie z przepisem art. 95 § 1 k.s.h. partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Reprezentacja spółki partnerskiej

W spółce partnerskiej mogą występować dwie formy reprezentacji. Treść art. 96 § 1 k.s.h. wskazuje na ogólną regułę, że każdy partner spółki może prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W art. 97 k.s.h. została wskazana forma reprezentacji spółki poprzez zarząd. Jednocześnie spółka partnerska jako jedyna ze spółek osobowych może ustanowić zarząd. Trzeba wskazać, że zarząd w spółce partnerskiej nie jest przymusowy. Można zatem przyjąć, że jego ustanowienie zależy jedynie od swobodnej woli partnerów spółki.

Przepisy określone w k.s.h. dotyczące spółki partnerskiej nie regulują statusu zarządu. Art. 97 § 2 k.s.h. wskazuje w tym zakresie na stosowanie odpowiednio przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 201-211 oraz art. 293-300 k.s.h.).

Rozwiązanie spółki partnerskiej

Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej zostały określone w art. 98 k.s.h. Są one następujące:

  1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
  2. jednomyślna uchwała wszystkich partnerów;
  3. ogłoszenie upadłości spółki;
  4. utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu;
  5. prawomocne orzeczenie sądu.

 

 


 

 

prawnik Magdalena Figiel

prawnik Magdalena Figiel