Jak zwalczyć fałszywe opinie o naszej firmie?

Coraz częściej przedsiębiorcy spotykają się z negatywnymi opiniami na temat świadczonych przez nie usług bądź sprzedawanych produktów. Opinie te są często fałszywe i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tego typu opinie pojawiają się również, gdy osoby nie korzystają w ogóle z usług danej firmy. Warto jednak pamiętać, że anonimowość w internecie nie jest absolutna, a firmie bądź też osobie, której dotyczy negatywny wpis może podjąć kroki prawne, które mogą zaradzić fałszywym recenzjom.

Co możemy zrobić w przypadku, gdy ktoś umieści na nasz temat fałszywą opinię w Internecie??

Na początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie ,,Czy znam autora tej fałszywej opinii’’?

Jeżeli dane takiej osoby są nam znane to jednym z podstawowych działań, które możemy wykonać jest skierowanie do tej osoby wezwania do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych. Ochronę dóbr osobistych określają przepisy kodeksu cywilnego w art. 23 w zw. z art. 43. Wymienione przez ustawodawcę dobra osobiste to między innymi: zdrowie, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji. Katalog dóbr osobistych jest otwarty, co oznacza, że mieszczą się w nim nie tylko te dobra, które zostały jednoznacznie wskazane w przepisie. Jeżeli pomimo skierowania takiego wezwania do osoby dokonującej naruszeń nie przyniesie zamierzonego skutku i w dalej będzie dochodziło do dokonywania naruszeń naszych dóbr, to w takim przypadku mamy prawo do skierowania pozwu o ochronę dóbr osobistych.

 

A co zrobi w przypadku, gdy nie znamy autora zamieszczonej opinii?

Tego typu sytuacja może być dla nas kłopotliwa i wiązać się będzie z podjęciem przez nas dodatkowych czynności. W takiej sytuacji możemy skontaktować się administratorem strony internetowej, na której taka recenzja została wystawiona zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Należy zatem poinformować administratora o bezprawnym charakterze danych, a dokładnie o bezprawnym charakterze wpisu.

Warto również zaznaczyć, że ustawodawca nie wskazał, w jaki sposób należy poinformować administratora o bezprawności danych, zatem należy uznać, że można tego dokonać nawet za pomocą wiadomości e-mail, bądź też kontakt telefoniczny. Warto jednak zachować formę która, pozwoli nam na pozyskanie dowodu o poinformowaniu administratora o zaistniałych naruszeniach

 

Czego możemy żądać w pozwie o ochronę dóbr osobistych?

W pozwie o ochronę naszych dóbr osobistych mamy prawo żądać:

  • zaniechania działania, które narusza dobra osobiste;
  • usunięcia skutków naruszeń (jeżeli doszło do naruszenia) w szczególności poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;
  • zadośćuczynienia pieniężnego.

Należy pamiętać, że w pozwie możemy wnioskować o wykonanie przez stronę pozwaną jednej, dwóch lub wszystkich wyżej wymienionych czynności, do których mamy prawo na skutek wniesionego przez nas pozwu ale na etapie postępowania będziemy musieli wykazać, że zamieszczona opinia narusza nasze dobra osobiste i można je zakwalifikować jako bezprawne działanie. Fałszywe recenzje obniżające wizerunek firmy należy zatem zaliczyć do tego typu działań. W niektórych sytuacjach osoba, która umieściła fałszywą opinię na nasz temat może również narazić się na odpowiedzialność karną z tego tytułu.

 

Jaka odpowiedzialność karna grozi osobie zamieszczającej fałszywe opinie w internecie?

Fałszywa opinia na temat naszej firmy bądź naszej osoby może wypełniać znamiona przestępstwa zniesławienia określonego w art. 212 § 1 kodeksu karnego. W takim przypadku możemy wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia, jeżeli zamieszczona informacja mogła poniżyć naszą firmę w opinii publicznej.

Jeżeli nie posiadamy informacji co do danych osobowych osoby, która napisała fałszywą recenzję warto pamiętać, że Policja na podstawie art. 488 kodeksu postępowania karnego powinna na żądanie pokrzywdzonego przyjąć ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpieczyć dowody poprzez min. ustalenie danych oraz adresu IP osoby zamieszczającej treści spełniające znamiona przestępstwa zniesławienia.

Warto, zatem znać swoje prawa i mieć świadomość, że w przypadku zamieszczenia o nas lub o naszej firmie fałszywych informacji nie jesteśmy pozbawieni środków, które pozwolą nam odzyskać dobrą opinię na rynku gospodarczym.

 


 

Aplikant radcowski Mateusz Kiraga

Aplikant radcowski Mateusz Kiraga

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/