Chcesz sporządzić testament? Zobacz co powinno się w nim znajdować!

Myślę, że z uwagi na fakt, iż jest to dosyć powszechna materia, każdy z nas wie, że testament jest rozporządzeniem na wypadek śmierci. W związku z tym również może zawierać jedynie rozrządzenie jednego spadkodawcy. Co ważne spadkodawca w każdej chwili może odwołać zarówno cały swój testament, jak również poszczególne postanowienia.

Co powinien zawierać testament?

Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Brak daty w tym przypadku nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Z technicznego punktu widzenia nie ma znaczenia jakim narzędziem pisarskim zostanie sporządzone, ani na jakim materiale. Istotą jest sporządzenie go własnoręcznie. Zatem w przypadku gdy jego treść zostanie umieszczona i wydrukowana – spowoduje to jego nieważność, pomimo podpisu.

Podpis powinien znajdować się pod tekstem zawierającym rozporządzenie spadkowe. Wszystkie treści zamieszone pod podpisem będą nieskuteczne.

Czy można podważyć ważność testamentu?

Ten wyjątek przewiduje art. 945 kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że testament jest nieważny jedynie w kilku wyjątkowych sytuacjach, a mianowicie jeżeli został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • pod wpływem groźby.

Należy pamiętać, że na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można powołać się po upływie trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Co w przypadku gdy nie zgadasz się z wolą testatora, który pominął Cię w tym ważnym dokumencie pomimo tego, że jesteś w gronie spadkobierców ustawowych?

Odpowiedź jest prosta! Przysługuje Ci z tego tytułu na podstawie art. 991 kodeksu cywilnego zachowek.  Najprościej rzecz ujmując zachowek to niejako rekompensata, a zarazem forma ochrony interesów majątkowych najbliższych członków rodziny. Przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy.

Jego wysokość jest uzależniona od stanu faktycznego. Zgodnie wówczas z regulacją jeżeli uprawniony zstępnym jest małoletni albo osoba trwale niezdolna do pracy przysługiwać mu będzie – dwie trzecie wartości udziału spadkowego. W każdym innym przypadku połowa wartości udziału spadku.

 


 

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/