Dochodzenie zapłaty w postępowaniu cywilnym

Często zdarza się, że do Kancelarii trafiają Klienci, którzy mają problem z wyegzekwowaniem należności od innych osób. Ma to miejsce w różnorakich sytuacjach, niekiedy najemca nie płaci czynszu w umówionym terminie, innym razem klient będący przedsiębiorcą ma problem z uzyskaniem zapłaty za zrealizowaną usługę, czy dostarczony produkt a jeszcze innym razem zgłaszają się do nas osoby, które pożyczyły pieniądze i nie są w stanie samodzielnie uzyskać jej zwrotu. W dzisiejszym artykule znajdą Państwo kilka praktycznych wskazówek, jak radzić sobie w takich sytuacjach.

Co zrobić, gdy SMS z prośbą o zwrot pieniędzy nie wystarcza?

Jedną z bardzo ważnych kwestii, o których należy pamiętać na wstępie jest weryfikacja, czy przysługujące nam roszczenie jest wymagalne. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie możemy skutecznie wszcząć postępowania o zapłatę faktury, co do której jeszcze nie upłynął termin na dokonanie płatności. Jeśli jednak mamy pewność, że faktura jest „zaległa” lub, że minął już termin na zwrot pożyczki, pierwszym poważnym krokiem, jaki powinniśmy podjąć to próba polubownego załatwienia sprawy. Oznacza to, że powinniśmy na piśmie skierować do naszego dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wówczas, w takim piśmie należy wskazać, jako jeden z najważniejszych elementów – termin na spełnienie zobowiązania. Chodzi o to, aby naszemu dłużnikowi zakreślić ramy czasowe na spełnienie świadczenia. Warto przy tym pamiętać, aby wskazywany przez nas termin pozwalał dłużnikowi na zapoznanie się z naszym pismem oraz dawał mu czas na reakcję. Z tego powodu warto wyznaczyć termin np. 7-14 dniowy.

Wezwanie okazało się nieskuteczne?

Jeśli termin wskazany w treści wezwania, który zakreśliliśmy celem umożliwienia dłużnikowi spełnienia świadczenia, upłynął bezskutecznie, możliwe będzie wystąpienie z powództwem. Pozew o zapłatę winien spełniać szereg warunków, które określają przepisy prawa. Do najważniejszych z nich jest określenie stron tj. powoda i pozwanego, określenie sądu do którego kierujemy pozew, a także powołanie faktów i dowodów, na których opieramy swoje żądanie. Warto jednak pamiętać, że aby skutecznie wnieść pozew, konieczne będzie uprzednie opłacenie go tj. uiszczenie opłaty od pozwu.

Koszty związane z pozwem o zapłatę

W przypadku pozwu o zapłatę określamy WPS – wartość przedmiotu sporu. Kwota ta ma kluczowe znaczenie dla wyliczenia kosztów związanych z zainicjowaniem postępowania. Opłata od pozwu może być bowiem stała lub stosunkowa.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa wysokość tych opłat i w przypadku WPS poniżej 20 tysięcy złotych ustawa zawiera tzw. widełki tj. np. w sprawach od powyżej 10 tys. zł do 15 tys. zł opłata od pozwu będzie stała i wyniesie 750 zł. Z kolei w przypadku roszczeń przekraczających 20 tys. zł pobiera się od tzw. opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych

Jednocześnie, jeśli w sprawie zostanie ustanowiony profesjonalny pełnomocnik np. radca prawny, to wówczas konieczne będzie dodatkowe uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

 


Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

Apl. radc.Katarzyna Dolega

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/