Założył spółkę w S-24 i wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle… cz. 2

Cz. 2 – WZÓR UMOWY SPÓŁKI A ROZWÓD

Nikt, kto poważnie podchodzi do prowadzenia działalności gospodarczej nie zdecyduje się na założenie spółki z o. o. z użyciem wzorca umownego udostępnionego w systemie S-24.

Dostępny wzór spółki z o.o. ma wersję podstawą i mocno okrojoną. Nie przewiduje on problemów, jakie mogą powstać na skutek rozwodu wspólnika. Biorąc pod uwagę, iż 30% małżeństw kończy się rozwodami, nie jest to więc problem, ani rzadki ani prosty do rozwiązania.

 

DLACZEGO WARTO?

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Kodeksy rodzinnego są niespójne i „nie zazębiają się”, co powoduje dla spółki i wspólników dwa rodzaje problemów:

  1. Ingerencja sądu w sprawy spółki zgodnie z wolą dotychczasowego małżonka-wspólnika. Sąd orzekając rozwód, na wniosek wspólnika-małżonka przyznaje udziały drugiemu małżonkowi, który dotychczas nie był wspólnikiem, a ten wstępuje do spółki.
  2. Ingerencja sądu w sprawy spółki wbrew woli dotychczasowego wspólnika-małżonka. W tym przypadku Sąd orzeka rozwód i dokonuje podziału majątku dorobkowego małżonków, wbrew woli dotychczasowego wspólnika-małżonka. Zasądza udziały w spółce z o.o. drugiemu małżonkowi, który dotychczas nie był wspólnikiem. Skutkiem czego małżonek ten również wstępuje do spółki jako nowy wspólnik, a dotychczasowy wspólnik przestaje nim być.

W obu przypadkach niezależnie od tego, czy jest to intencjonalne działanie wspólnika-rozwodnika, czy samodzielna decyzja sądu, dla pozostałych wspólników i spółki powstają następujące zagrożenia:

ZAGROŻENIA

  1. Wspólnik-rozwodnik uwalnia się od zobowiązań wobec spółki ze szkodą dla spółki i pozostałych wspólników np. od powtarzających się zobowiązań niepieniężnych wobec spółki (art. 176 KSH) – co jest szczególnie ważne tam gdzie spółka wykonuje usługi lub produkty specjalistyczne, albo jej model biznesu oparty jest o kontakt biznesowe jednego ze wspólników.
  2. Wspólnik uwalnia się od dopłat (art. 177 KSH i n.).
  3. Wspólnik uwalnia od zakazów konkurencji. Zawarte w umowie spółki zakazy konkurencji dotyczą wspólników. Po rozwodzie wspólnikiem staje się była małżonka/małżonek, a dotychczasowy wspólnik nie jest już związany umownym zakazem konkurencji, ponieważ stracił status wspólnika.

 

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?

Wzór umowy spółki  z o.o. według dostępnego formularza S-24 nie przewiduje skutków art. 183 ¹ KSHUmowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

 

ZBYCIE UDZIAŁU TO NIE TO SAMO, CO WSTĄPIENIE DO SPÓŁKI

Wydawałby się, że art. 182 KSH o treści Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć, który ma swoje odzwierciedlenie w formularzu S-24 załatwia sprawę. Tak się jednak nie dzieje. Art. 182 KSH i dostępny na jego podstawie opcjonalny wybór w e-formularzu S24 odnosi się jedynie do zbycia udziałów (sprzedaż, zamiana, darowizna, wniesienie aportem udziału do inne spółki). Zbycie nie obejmuje prawa wstąpienia małżonka wspólnika do spółki, które musi być wyraźnie określone w treści umowy spółki, aby nie doszło do powstania powyższych problemów i zagrożeń.

Dla skutecznego wyłączenia małżonka, konieczne jest, więc wprowadzenie do umowy postanowienia, które jednoznacznie wyłącza możliwość wstąpienia małżonka do spółki. Wtedy Sąd w trakcie rozwodu będzie związany postanowieniem umowny spółki i nie będzie mógł przyznać udziałów drugiemu małżonkowi, wbrew woli wspólnika albo zgodnie z jego wolą np. w celu pokrzywdzenia pozostałych wspólników i spółki.

Dlatego w umowie musi się znaleźć postanowienie o treści: „Przystąpienie do Spółki małżonka wspólnika wymaga uzyskania zgody wszystkich pozostałych wspólników”.

Powyższe zagrożenia są konsekwencją postanowienia Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2013 r. II CSK 349/12, gdzie SN stwierdził, że: Należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków, mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc przypaść także temu z współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, jeżeli w umowie spółki nie zawarto przewidzianego w art. 183 ¹ KSH. zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączającego wstąpienie do tej spółki współmałżonka wspólnika.

 


 

r.pr. Bartłomiej Choma

r.pr. Bartłomiej Choma

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/