Wycinka drzew

Kiedy dojdziemy do wniosku, że drzewo rosnące na naszej działce lub przydomowym ogródku trzeba wyciąć, to zanim weźmiemy do ręki siekierę lub piłę, sięgnijmy do przepisów. Przepisy określające, kiedy i jakie drzewo możemy wyciąć znajdziemy w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2020 poz 55).

Na wstępie, należy zauważyć, że ustawodawca w nieco odmienny sposób traktuje osoby fizyczne chcące dokonać wycinki na swojej posesji, a inaczej podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i nie chodzi tutaj o gospodarkę leśną. Różnica polega na tym, że osoby prawne, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wycinki mogą dokonać po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Muszą też uiścić właściwą opłatę określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku, w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 2017 poz. 1330). Zezwolenie może być również uwarunkowane obowiązkiem nasadzenia nowych drzew.

Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć do właściwego organu wniosek, w którym trzeba określić gatunek drzewa, jego obwód na wysokości 130 cm oraz szkic z usytuowaniem na posesji. Należy uzasadnić potrzebę usunięcia i podać termin wycinki. (dane jakie powinien zawierać wniosek określa art. 83b ustawy o ochronie przyrody). Organem właściwym do którego składamy wniosek będzie wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, a jeżeli nieruchomość położona jest w obrębie parku krajobrazowego lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, właściwymi organami będą regionalny dyrektor ochrony środowiska lub wojewódzki konserwator zabytków. W przypadku, gdy drzewo rośnie na posesji osoby fizycznej i wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą, zezwolenie nie jest wymagane, nie musimy też uiszczać opłaty. Nie oznacza to, że wycinkę możemy dokonać bez żadnych ograniczeń. Osoba fizyczna zobowiązana jest złożyć do właściwego organu zgłoszenie o zamiarze wycięcia drzewa. Zgłoszenie takie, podobnie jak wniosek, oprócz danych zgłaszającego i miejsca, musi zawierać określenie gatunku drzewa i jego obwód na wysokości 130cm, ponadto uzasadnienie jego usunięcia. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, aby nie mylić zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa ze zgłoszeniem wycięcia. Jeżeli zgłosimy wycięcie drzewa będzie to równoznaczne ze złożeniem na samego siebie doniesienia na podstawie którego organ będzie zmuszony wszcząć postępowanie, a w konsekwencji nałożyć karę.

Po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia, organ dokonuje oględzin drzewa celem ustalenia czy dane zawarte we wniosku są zgodne, jak również czy usunięcie drzewa nie spowoduje szkody w ekosystemie lub krajobrazie. Po dokonaniu oględzin organ wydaje decyzję zezwalającą lub odmowną. Jeżeli decyzja zezwala na wycinkę określa w niej wysokość opłaty, termin wycinki, jak również warunki nowych nasadzeń. W uzasadnionych przypadkach organ odmawia zezwolenia na wycinkę. Taka odmowa może być uzasadniona względami ekologicznymi czy planami zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej decyzja negatywna jest poprzedzona dodatkowym postępowaniem i opinią innych organów lub organizacji np. opinią ornitologów.

Również w przypadku zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa organ dokonuje oględzin drzewa, weryfikując dane zawarte w zgłoszeniu. W tym przypadku organ nie wydaje zezwolenia, może  jednak w uzasadnionych przypadkach sprzeciwić się wycince. Sprzeciw taki musi nastąpić w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Organ może też nas powiadomić, że wszczyna postępowanie wyjaśniające, które wydłuża czas do 60 dni. Jeżeli jednak we wspomnianym terminie nie otrzymamy pisma z zakazem wycinki, możemy drzewo usunąć. Jednak dla własnego bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do usunięcia drzewa 31 lub 61 dnia od złożenia wniosku, warto zasięgnąć informacji, czy organ decyzyjny nie wysłał do nas takiego sprzeciwu, aby nie okazało się, że listonosz dostarczy nam sprzeciw na drugi dzień po wycince.  W uzasadnionych przypadkach, jeśli zależy nam na czasie i nie chcemy czekać 30 dni, możemy zwrócić się do organu o szybsze rozpatrzenie sprawy i wydanie stosownego zaświadczenia o braku sprzeciwu.

Pisząc o wycince drzew, nie sposób pominąć kar grożących za brak zezwolenia lub dokonania wycinki bez zgłoszenia. Wysokość kar jest uzależniona od gatunku drzewa i jego obwodu. W skrajnych przypadkach może ona wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Kara taka nakładana jest w drodze postępowania administracyjnego, ale jeżeli bez pozwolenia zetniemy drzewo rosnące na terenie parku krajobrazowego, obszaru wpisanego do rejestru zabytków lub innego obszaru chronionego prawem, poza odpowiedzialnością administracyjną ciąży na nas również odpowiedzialność karna. Dlatego, aby uniknąć kłopotów, przed usunięciem drzewa warto zadać sobie trud i dopełnić wymaganych prawem formalności.

W niniejszym artykule został poruszony temat wycinki drzew, ale zagadnienie jest o wiele szersze i może dotyczyć usunięcia części korony drzewa, usunięcia krzewów, uszkodzenia drzew lub korzeni w ramach prac budowlanych itp. Może również dotyczyć usunięcia drzewa lub jego części w związku z funkcjonowaniem urządzeń sygnalizacyjnych, przesyłowych itp.


 

prawnik Witold Sawa

prawnik Witold Sawa