Pracownik na kwarantannie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadzono go, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii oraz wdrążyć zasady dotyczące m.in. kwarantanny.

W niniejszym artykule znajdują się informacje dotyczące praw i obowiązków pracownika przebywającego w domu podczas trwania przymusowej kwarantanny nałożonej decyzją administracyjną, a także człowieka przekraczającego granice państwa kierowanego do izolacji na podstawie Rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Kiedy mamy do czynienia z kwarantanną?

Kwarantanna trwająca dwa tygodnie to zakaz wychodzenia z domu, spacerowania z psem czy osobistego wychodzenia do sklepu. Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1239) pod tym pojęciem kryje się odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny nawet na podstawie rozmowy telefonicznej może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby, która jest zakażona, chora na chorobę zakaźną, podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną a także osobę, która miała styczność ze źródłem tzw. biologicznego czynnika chorobotwórczego.

 

Co z pracą pracownika na kwarantannie?

Co do zasady pracownik przebywający stale na terytorium Polski skierowany na przymusową kwarantannę jest traktowany jak osoba niezdolna do pracy nawet wówczas, gdy nie zachoruje. W tym czasie pracodawca nie powinien obarczać go obowiązkami związanymi z pracą.

Co jednak istotne, pracownik, który przekroczył granicę, po czym został skierowany na odbycie domowej kwarantanny może wykonywać pracę zdalną, o ile sam wyrazi na nią zgodę. Pracodawca musi mieć na uwadze utrudnienia w ograniczonej dyspozycyjności sprzętu czy czasu a także to, że nie każdą pracę można wykonać w domu.

 

Co z wynagrodzeniem za czas kwarantanny?

Uspakajamy, że za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie tak jak za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacany przez płatnika składek (pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę taka, która została powołana, mianowana, wybrana lub jest zatrudniona na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Zasiłek chorobowy przysługuje tylko osobie objętej ubezpieczaniem chorobowym. Co jednak istotne, jeśli pracownik przebywający na kwarantannie wykonuje pracę zdalną powinien otrzymać 100 % wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę.

W terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny należy złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie. Można je złożyć również przy pomocy środków teleinformatycznych. Powinno zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia. Dodatkowo nie należy zapomnieć o podpisie osoby, której dotyczy oświadczenie.

Oświadczenie stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy. Płatnik składek, który sam nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby winien niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni, przekazać oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oba podmioty mają prawo weryfikacji prawdziwości informacji znajdujących się w dokumencie poprzez wystąpienie do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z uzasadnieniem prośby.

 


 

Aplikantka radcowska Edyta Chrobotowicz

Aplikantka radcowska Edyta Chrobotowicz