Odpowiedzialność zarządcy drogi za szkody w pojazdach

Każdy użytkownik pojazdu niemal każdego dnia spotyka się z takimi sytuacjami jak nieoznakowana dziura na drodze, połamane gałęzie na drodze pozostałe po burzy czy śliskość jezdni. Po uszkodzeniu pojazdu na skutek którejś z powyższych okoliczności nasuwa się pytanie: kto ponosi za to odpowiedzialność?
Co do zasady odpowiedzialność za szkody w pojazdach spowodowane ww. zdarzeniami ponosi zarządca drogi.

Kim jest zarządca drogi?

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej: „ustawy”) zarządcami dróg są dla dróg:

  1. krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  2. wojewódzkich – zarząd województwa,
  3. powiatowych – zarząd powiatu,
  4. gminnych – wójt/burmistrz/prezydent.

Natomiast należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie wszystkie drogi są drogami publicznymi. Istnieją w Polsce prywatne autostrady, których zarządcą będzie firma. Są również drogi, których zarządcą jest spółdzielnia mieszkaniowa, czy po prostu osoba fizyczna. W momencie pojawienia się wątpliwości, kto jest zarządcą danej drogi można uzyskać taką informację w Urzędzie Gminy na terenie miejsca zdarzenia, ewentualnie od wezwanej na miejsce zdarzenia policji.

Obowiązki zarządcy dróg

Podstawowym obowiązkiem zarządcy dróg jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, tj. zapobieganie występowaniu zagrożeń na drodze i utrzymanie nawierzchni drogi. O zadaniach należących do zarządcy drogi stanowi art. 20 ustawy, z którego wynika, że zarządca odpowiedzialny jest za monitorowanie stanu zarządzanych dróg, wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie uszkodzeń jezdni, okresowa kontrola stanu dróg, odśnieżanie i zwalczanie śliskości w okresie zimowym.

Przesłanki odpowiedzialności

Zarządca drogi ponosi odpowiedzialność na szkodę w pojeździe na podstawie art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „k.c.”): „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W celu ustalenia odpowiedzialności, konieczne jest łączne spełnienie trzech przesłanek:

  • zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność (np. najechanie na dziurę w nawierzchni drogi),
  • szkoda (np. uszkodzenie koła, a następnie wjechanie w rów, co spowodowało uszkodzenie przedniego zderzaka)
  • związek przyczynowy między wymienionym zdarzeniem, a szkodą (powstanie dziury w drodze spowodowało uszkodzenie koła, które doprowadziło do wjechania w rów i uszkodzenia przedniego zderzaka)

Jak udowodnić zaistnienie szkody?

W związku z art. 6 k.c.: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”, co oznacza, że w razie uszkodzenia pojazdu, skutki prawne z tego faktu wywodzi poszkodowany. Zatem osoba, której pojazd uległ uszkodzeniu zobowiązana jest udowodnić, że doszło do szkody na drodze konkretnego zarządcy. Celem potwierdzenia powyższego przydatne będą: notatka policji z miejsca zdarzenia, zeznania świadków czy fotografie.

Przedawnienie roszczenia

Aby ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi za szkodę powstałą w pojeździe należy mieć świadomość, iż odpowiedzialność zarządcy drogi wynosi 3 lata, o czym stanowi art. 4421 § 1 k.c.: „roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę”.

 


 

Aplikant radcowski Amelia Ziętkowska

Aplikant radcowski Amelia Ziętkowska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/