Aktualizacja danych w KRS

Podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego należy liczyć się również z obowiązkami jakie nakłada na nas polski system prawny. Do takich obowiązków należy min. aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Lecz czym jest ten rejestr i dlaczego tak ważne jest aktualizowanie zawartych w nim informacji. O tym poniżej.

Zacznijmy od tego czym jest KRS

Jest to scentralizowana baza danych składająca się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych, 
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwość dostępu do informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

Skupmy się jednak na rejestrze przedsiębiorców, bowiem to w nim zawarte są informacje na temat firm takie jak:

  • nazwa,
  • forma prawna,
  • dane kontaktowe,
  • adres,
  • informacje o zarządzie i udziałowcach, a także
  • o wszelkich zmianach w tych danych.

Zatem rejestr ten pełni ważną funkcję, bowiem jest on źródłem informacji dla przedsiębiorców, partnerów handlowych, instytucji państwowych i wszystkich innych zainteresowanych stron. Dzięki niemu jesteśmy wstanie zweryfikować, czy osoby z którymi mamy zamiar zawrzeć umowę są upoważnione do jej zawarcia w imieniu i na rzecz konkretnego podmiotu prawa handlowego. Dlatego też ważne jest aby aktualizować dane zawarte w tym rejestrze. Prowadząc działalność w formie spółki osobowej takiej jak: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna czy kapitałowej takiej jak: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną należy pamiętać o tym aby dane dotyczące prowadzonego przez nas podmiotu były zawsze aktualne.

Co w przypadku gdy nie będziemy aktualizować tych danych?

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. W przypadku braku podjęcia przez nas działań zmierzających do aktualizacji danych zawartych w rejestrze sąd rejestrowy ma prawo nałożyć na nas grzywnę i ponawiać ją, aż do wykonania przez nas nałożonego na nas zobowiązania.

Warto zatem pamiętać o aktualizacji danych zawartych w rejestrze aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami.

 


 

Aplikant radcowski Mateusz Kiraga

Aplikant radcowski Mateusz Kiraga

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/