Zamówienia „do 30 tys. euro” w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Wielkimi krokami zbliża się data wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która niesie ze sobą wiele zmian obowiązujących zamawiających i wykonawców. Zmian nie uniknęły także zamówienia „do 30 tys. euro”, które szeroko wykorzystywane są przez zamawiających do dokonywania mniejszych zakupów, pozwalając przy tym na uniknięcie bardziej rygorystycznych procedur przewidzianych przez ustawę

Jak więc będzie wyglądało udzielanie takich zamówień od dnia 1 stycznia 2021 r.?

1.

Przede wszystkim ustawodawca zrezygnował w nowej ustawie z konstrukcji „wyłączenia stosowania ustawy” funkcjonującej na gruncie obecnych jeszcze przepisów. Art. 4 pkt 8 obecnej ustawy wskazuje, że „ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.” W nowej ustawie ustawodawca wskazuje już, że do takich zamówień będą miały zastosowanie konkretne przepisy ustawy –  „stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272”.

2.

Ustawodawca wprowadza również do ustawy pojęcie „zamówień bagatelnych”, które dotychczas było jedynie pojęciem wykorzystywanym zwyczajowo do określania zamówień poniżej 30 tys. euro z uwagi na ich mniejszą wartość. Jednoznacznie również wskazano, że o zamówieniach bagatelnych możemy mówić wyłącznie w przypadku zamówień klasycznych. Zamówienia sektorowe udzielane przez zamawiających sektorowych nie mogą więc podlegać złagodzonemu reżimowi, o którym mowa w art. 2 ust. 2 nowej ustawy.

3.

Zmianie uległa też kwota. Funkcjonujący obecnie pułap 30 tys. euro, który zyskał w praktyce miano kultowego pojęcia wśród osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, zastąpiony został przedziałem wyrażonym w polskich złotych – „wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych”. Z uwagi na fakt, że szacowanie wartości zamówienia odbywa się z reguły w złotówkach, określenie tego przedziału w złotych, a nie w euro, jak ma to miejsce obecnie, powinno stanowić znaczne ułatwienie dla zamawiających, którzy nie będą musieli już specjalnie przeliczać oszacowanych kwot na walutę europejską.

4.

W przypadku zamówień bagatelnych obowiązkiem zamawiającego od momentu funkcjonowania nowej ustawy będzie sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, które to sprawozdania będzie przekazywane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

5.

Zamawiający, zgodnie z nowymi przepisami, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia. Ogłoszenie to zawiera przede wszystkim: nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia, a także inne informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w tym w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia. Szczegółowe warunki dotyczące ogłoszeń zostaną określone w wydanym do ustawy rozporządzeniu.

6.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku zmiany zamieszczonego ogłoszenia, zamawiający będzie zobligowany do odpowiedniego przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo terminu składania ofert, co w obecnie obowiązujących przepisach ma miejsce w procedurach przewidzianych przez ustawę i co do zasady nie ma zastosowania przy zamówieniach poniżej 30 tys. euro.

7.

Jedynie w uzasadnionych przypadkach zamawiający może odstąpić od publikacji takiego ogłoszenia. Będzie to więc kolejny obowiązek, którego będą musieli skrupulatnie pilnować zamawiający w stosowanych przez siebie procedurach. Z pomocą przyjdzie zamawiającym w tym przypadku natomiast wchodząca wraz z ustawą elektronizacja. Ogłoszenie będzie bowiem zamieszczane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego UZP.

 

Powyższe zasady zamawiający będzie więc musiał stosować w przypadku zamówień klasycznych o wartości od 50 tys. zł do 130 tys. zł. Należy jednak podkreślić, że w pozostałym zakresie udzielanie tego rodzaju zamówień będzie się odbywało w oparciu o regulaminy lub procedury wewnętrzne obowiązujące u zamawiających w stosunku do postępowań wyłączonych z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyłącznie w oparciu o takie regulaminy będą udzielane także zamówienia o wartości poniżej kwoty 50 tys. zł. Oczywiście nie należy także zapominać o podstawowych zasadach dotyczących wydatkowania środków publicznych wynikających z innych aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych.


 

r.pr Paweł Kaczmarek

r.pr Paweł Kaczmarek