Regulamin stowarzyszenia zwykłego

Co powinno znaleźć się w regulaminie stowarzyszenia zwykłego?

Jak powszechnie wiadomo stowarzyszenie zwykle jest uproszczoną formą stowarzyszenia. W przeciwieństwie do stowarzyszenia rejestrowego – jego wewnętrznym aktem prawnym jest regulamin. Nie mają oni obowiązku tworzenia statutu. Stowarzyszenie zwykłe jest tzw. „ułomną osobą prawną” z tego względu, że nie posiada osobowości prawnej. Może natomiast w swoim imieniu zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Źródłem finansowania stowarzyszenia zwykłego mogą być między innymi składki członkowskie bądź dotację.

Żeby stowarzyszenie zaczęło funkcjonować w obrocie musi posiadać co najmniej 3 założycieli. Co ważne każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje dopiero z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. W tym celu należy uchwalić regulamin działalności, a także wybrać przedstawicieli zarządu.

W regulaminie powinny się znaleźć takie elementy jak:

 • nazwa stowarzyszenia zwykłego
 • cel lub cele
 • teren i środki działania
 • przedstawiciel reprezentujący bądź zarząd
 • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności
 • sposób nabycia i utraty członkostwa
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia

Jeżeli stowarzyszenie zamierza posiadać zarząd, w regulaminie również muszą znaleźć się następujące uregulowania:

 • tryb wyboru zarządu oraz uzupełnianie składu
 • kompetencje
 • warunki ważności uchwał
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia, a w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

Jeżeli stowarzyszenie zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, to również w regulaminie powinno się znaleźć

 • tryb jego wyboru,
 • uzupełnianie składu

Należy również pamiętać, że w każdej chwili można przekształcić stowarzyszenie zwykłe w rejestrowe. Jednakże może mieć to miejsce dopiero w przypadku kiedy stowarzyszenie będzie liczyło co najmniej siedmiu członków. Nadto takie przekształcenie wymaga zgody wszystkich członków – wyrażonej w drodze uchwały.

 


 

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/