Premia i nagroda – czy to to samo?

Premia i nagroda często są ze sobą mylone i powszednie rozumiane jako to samo świadczenie. Zarówno premia jak i nagroda są składnikami wynagrodzenia jednak w rozumieniu prawa pracy są między nimi różnice.

 

Z tych dwóch składników wynagrodzenia to nagroda jest uregulowana w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 105 kp pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem przyznanie nagrody jest kwestią uznaniową i  decyzję o jej przyznaniu podejmuje pracodawca, który w tym zakresie dysponuje swobodą – przyznanie pracownikowi nagrody należy od jego uznania. Uzyskanie przez pracownika nagrody nie jest uzależnione od spełniania przez niego konkretnych obowiązków i  warunków.

 

Premia natomiast nie jest uregulowana w kodeksie pracy, a możliwość jej przyznania wynikać może z umowy o pracę, układów zbiorowych pracy czy regulaminu wynagradzania. Premia jest składnikiem wynagrodzenia, który przyznaje pracodawca po spełnieniu przez pracownika określonych kryteriów. Wypłata premii jest uzależniona od spełnienia konkretnego i podlegającego weryfikacji warunku, zasady jej wypłaty są określone w  przepisach płacowych w sposób jednoznaczny i konkretny. Pracodawca jest zobowiązany do jej wypłaty w określonej wysokości w sytuacji, gdy pracownik spełni określone w aktach płacowych wymogi.

 

Bardzo często w praktyce powstają problemy z odróżnieniem nagrody od premii, przede wszystkim należy mieć na uwadze, że o charakterze tego świadczenia nie decyduje jego nazwa. Świadczenie jest premią, gdy określono konkretne i sprawdzalne jej warunki zaś gdy brak sprecyzowanych szczegółowych kryteriów ustalania jej wysokości i warunków przyznania, mówić należy o nagrodzie. W momencie, gdy pracodawca zobowiąże się do wypłaty premii np. w regulaminie wynagradzania czy umowie o pracę pracownik po spełnianiu warunków do jej przyznania ma roszczenie o jej wypłatę

 

Podsumowując:

    1. Nagroda na charakter uznaniowy, nagrody nie możemy od pracodawcy w żaden sposób wyegzekwować. Pracownik może zgłosić roszczenie o wypłatę nagrody jedynie gdy pracodawca już mu ją przyznał ale nie dokonał jej wypłaty.
    2. Nabycie prawa do premii nie jest uzależnione od uznania pracodawcy a warunki do jej przyznania powinny być jasno i konkretnie wskazane w dokumentach płacowych. Po spełnianiu jej warunków pracownik nabywa roszczenie o jej wypłatę.

 


 

aplikantka radcowska Aleksandra Olczykowska - Gębska

aplikantka radcowska Aleksandra Olczykowska – Gębska