PRACA ZDALNA

W czasie kryzysu związanego pandemią COVID-19, która zmieniła naszą rzeczywistość przedsiębiorcy stanęli przed szeregiem wyzwań, także w zakresie prawa pracy. Jedną z większych zmian z jaką musieli mierzyć się pracodawcy było wprowadzenie pracy zdalnej. Wiązało się to z wieloma trudnościami, w szczególności biorąc pod uwagę brak odpowiednich przepisów regulujących taką formę świadczenia pracy.

Od dnia 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Do kodeksu pracy została wprowadzona definicja pracy zdalnej, która wskazuje, że praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Kodeks pracy przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie), stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy.

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub pracownikami, regulaminie pracy lub poleceniu pracy zdalnej. W dokumencie tym powinny zostać określone m.in.:

  • grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracę zdalną,
  • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z pracą zdalną,
  • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie ze sprzętu i narzędzi niezapewnionych przez pracodawcę,
  • zasady ustalania ryczałtu za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne,
  • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną
  • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną, kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych,
  • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

 

Pracodawcy często zastanawiają się m.in. czy koniecznie muszą wprowadzać regulamin pracy zdalnej bądź czy mogą odmówić pracownikowi świadczenia pracy w ten sposób jeżeli ten o to wnosi. W tym zakresie Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa z zakresu prawa pracy m.in. pomagamy przygotować i wdrożyć niezbędną dokumentację oraz rozwiązania najlepsze dla danego przedsiębiorcy.

 


 

r.pr.Aleksandra Olczykowska - Gębska

r.pr. Aleksandra Olczykowska – Gębska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/