Odstąpienie od umowy zakupu samochodu używanego

Na wstępie zaznaczę, że rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą wyłącznie sytuacji gdy do sprzedaży samochodu dochodzi pomiędzy osobami fizycznymi (relacje prawne pomiędzy profesjonalnym sprzedawcą, a konsumentem są uregulowane oddzielnymi przepisami). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 556 kodeksu cywilnegosprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę” (fizyczną lub prawą). Odpowiedzialność taka nazywana jest rękojmią.

Wada fizyczna i wada prawna

Z wadą fizyczną mamy do czynienia, kiedy rzecz stanowiąca przedmiot sprzedaży jest niezgodna z umową, w szczególności nie posiada właściwości o których zapewniał sprzedawca, jest w stanie niekompletnym, lub z innych przyczyn jest nieprzydatna do celów, do których jest przeznaczona.

Wadą prawną, mówiąc pokrótce nazywamy stan gdy występuje niezgodność danych widniejących w dokumentach ze stanem rzeczywistym. Przykładem wady prawnej może być rozbieżność w roczniku pojazdu, określenie modelu, brak informacji o prawach osób trzecich (zastawie) lub decyzji o ograniczeniu w korzystaniu. Zarówno wada prawna jak i wada fizyczna dają kupującemu prawo do odstąpienia od umowy. Jednak w przypadku wady fizycznej musi to być wada, która w istotny sposób zmienia właściwości pojazdu lub której nie da się z łatwością usunąć bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Mając na myśli znaczne nakłady chodzi o relację pomiędzy wartością zakupionego pojazdu a kosztami usunięcia usterki.

A co po stwierdzeniu wady?

Jeżeli już dojdzie do sytuacji gdy nabywca stwierdzi, że zakupiony pojazd jest niezgodny z umową, aby skutecznie odstąpić od transakcji musi spełnić określone prawem warunki:

  1. Nabywca w pierwszej kolejności musi zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonych wadach i wezwać do ich usunięcia, ewentualnie zażądać obniżenia ceny, chyba że wada jest nieusuwalna lub na tyle poważna, że zmienia właściwości pojazdu.
  2. Dopiero gdy sprzedawca odrzuci roszczenia nabywcy może on złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Odstąpienie takie wymaga formy pisemnej. Obecnie za formę pisemną przyjmuje się również korespondencję elektroniczną. Trzeba jednak pamiętać, że odstępujący kierując sprawę na drogę sądową, w procesie będzie musiał udowodnić, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotarło do sprzedawcy.

Czy sprzedawca może uchylić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi przy sprzedaży samochodu używanego?

Odpowiedź brzmi – tak. Jednak nie w każdym przypadku. Kodeks cywilny pozwala na modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnegostrony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć (…)”. Jednak nawet gdy w umowie został zawarty zapis o wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zapis ten jest bezskuteczny, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Taka sytuacja może mieć miejsce gdy sprzedający zapewnia, że pojazd jest bezwypadkowy, a po pewnym czasie okaże się że w przeszłości uległ poważnemu wypadkowi.

Sprzedawca nie godzi się na odstąpienie od umowy? Co dalej?

Pozostaje więc pytanie: jakie kroki musi podjąć nabywca używanego pojazdu kiedy stwierdzi, ze jego pojazd ma istotne wady fizyczne i zdecyduje się na odstąpienie od umowy, a sprzedawca się na to nie zgadza? W takiej sytuacji warto udokumentować stan pojazdu zlecając wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy, który w sposób profesjonalny opisze stan pojazdu i sporządzi dokumentację fotograficzną, jak również wyceni koszt doprowadzenia pojazdu do stanu o jakim zapewniał sprzedawca. Dokumentacja taka może się okazać kluczowym dowodem w postępowaniu sądowym. Należy pamiętać, iż nabywca od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie powinien używać pojazdu będącego przedmiotem umowy.

Czy warto?

Biorąc pod uwagę, że postępowanie sądowe zwykle jest długotrwałe, a wynik nie zawsze musi być po myśli powoda, warto się zastanowić czy w efekcie końcowym taki krok się opłaci. Dlatego nabywca dla własnego dobra powinien dochować należytej staranności i przed zakupem używanego pojazdu dokładnie go sprawdzić w autoryzowanym serwisie lub z pomocą rzeczoznawcy. Oczywiście jest to dodatkowy koszt, ale w efekcie końcowym może się to opłacić, a z pewnością zaoszczędzi kupującemu kłopotów.

 

Odwróćmy perspektywę…

Rozważając temat prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży samochodu używanego trzeba też spojrzeć na sprawę z perspektywy sprzedawcy. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, kiedy nabywca dokona pochopnego zakupu, z którego będzie się chciał wycofać pod 'byle pretekstem’. Może też się zdarzyć, że sprzedający poinformuje kupującego o defektach sprzedawanego pojazdu, cena też zostanie ustalona adekwatnie do jego stanu, a kupujący po pewnym czasie wykorzysta fakt, że pojazd ma wady i zażąda obniżenia ceny lub użyje jako pretekstu do odstąpienia od umowy. Aby uchronić się przed takimi zdarzeniami zachęcam aby w umowie sprzedaży opisać stan techniczny pojazdu lub elementy podlegające wymianie czy naprawie i że kupujący został o tym poinformowany.

 


prawnik Witold Sawa

prawnik Witold Sawa

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/