Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Czy możliwe jest nabycie własności nieruchomości przez cudzoziemca w Polce? Dziś postaram się krótko wyjaśnić i opisać procedurę nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców. 

O ile proces nabycia nieruchomości przez osoby z terytorium Unii Europejskiej, a ściśle – terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii nie jest szczególnie skomplikowany i nie wymaga nadmiernych starań, to  kłopoty możemy napotkać, gdy nieruchomość chce nabyć osoba spoza tego obszaru, a więc przykładowo Amerykanin czy obywatel Ukrainy albo spółka posiadająca siedzibę poza EOG. Nabycie nieruchomości w takim przypadku  wymaga wcześniejszego zaplanowania, ponieważ procedury związane z nabyciem zajmą okres kilku miesięcy.

Poniżej przedstawię procedurę, którą należy przeprowadzić oraz uzyskać stosowane zezwolenie, aby taka osoba mogła nabyć nieruchomość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Kim jest Cudzoziemiec?

Należy przywołać definicję cudzoziemca określonej w ustawie, i tak w oparciu o przepisy cudzoziemiec to:

 • osoba fizyczna, która nie posiada polskiego obywatelstwa;
 • osoba prawna, z siedzibą za granicą;
 • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych wyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Polski, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione wyżej

 

Niezbędne warunki do wydania zezwolenia

Kompetencję do wydania zezwolenia posiada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po spełnieniu kilku warunków:

 1. jeśli nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie będą sprzeciwiać się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa,
 2. jednak, żeby dostać zezwolenie, należy wykazać więzi z Polską – należy udowodnić, że nabywca jest w jakikolwiek sposób z Polską związany i jeśli tak – w jaki sposób, następnie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające te związki,
 3. UWAGA! Powierzchnia nabytych nieruchomości na potrzeby życiowe nie może przekroczyć 0,5 ha, jeśli na potrzeby działalności – musi odpowiadać realnym potrzebom związanym z tą działalnością,
 4. nabycie może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ale wówczas trzeba koniecznie wskazać, że nabycie nieruchomości wiąże się z rzeczywistymi potrzebami, które wynikają z charakteru prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

Jaka jest treść wniosku o wydanie zgody na nabycie nieruchomości przez Cudzoziemca?

Wniosek o wydanie zgody na nabycie nieruchomości przez Cudzoziemca powinien zawierać informacje dotyczące:

 1. Wnioskodawcy,
 2. Oznaczenia nabywanej nieruchomości, m.in. nabywany tytuł prawny do nieruchomości, ulicę, miejscowość, gminę i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy,
 3. Oznaczenie Zbywcy,
 4. Określenie zdarzenia prawnego, na podstawie którego dojdzie do nabycia nieruchomości
 5. Cel nabycia oraz sposób planowanego wykorzystania nieruchomości
 6. Źródła pochodzenia środków finansowych na zakup nieruchomości.

 

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Dokumenty dotyczące nieruchomości (powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii i wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem, w którym złoży się wniosek):

 • odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • dokumenty urzędowe, które posłużą do zmiany oznaczenia nieruchomości – gdy w księdze wieczystej nie ma aktualnego oznaczenia,
 • wypis z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli nie ma planu, wówczas należy dołączyć dokument z odpowiedniego urzędu, który to potwierdza,
 • aktualne oświadczenie zbywcy o chęci przekazania nieruchomości, zawierające szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek – uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z załącznikami – projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej. 

Odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości powinien być wydany przez Sąd lub przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Może być on wydrukowany samodzielnie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (po uprzednim złożeniu do CIKW wniosku o umożliwienie wydruku) i posiadający cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Trzeba dołączyć też inne informacje o wniosku i załącznikach, w zależności od Klienta, przykładowo w sytuacji, gdy chce wykonywać w Polsce działalność gospodarczą lub rolniczą zgodnie z polskim prawem, koniecznie trzeba dołączyć dokumenty, które to potwierdzają (przykładowo: odpisy koncesji czy zezwoleń).

 

Warunki finansowe

Warunki finansowe przy nabywaniu nieruchomości  przez Cudzoziemca są niezwykle ważne. Jeśli nabywca jest cudzoziemcem  np. spółką prawa handlowego z siedzibą poza EOG to trzeba wykazać, że stać go na zakup nieruchomości i finansowanie działalności. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Mowa tu dokumenty w postaci:

 • zaświadczenia z banku, gdzie ma swój rachunek bieżący (lub udziałowców czy akcjonariuszy), które określa środki finansowe oraz zdolność kredytową i płatniczą,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego, że nie zalega z wpłatami należności budżetowych,
 • zaświadczenie z ZUS, poświadczające, że nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty należy dołączyć do wniosku w oryginale bądź jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie profesjonalnego  pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Dokumenty w języku obcym muszą mieć tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Czy wniosek podlega opłacie?

Tak, wniosek podlega opłacie administracyjnej

Opłaty te wynoszą:

 • 1570 zł – za wydanie zezwolenia
 • 98 zł – z wydanie promesy zezwolenia

 


 

Aplikant radcowski Malwina Babut

Aplikant radcowski Malwina Babut-Michalska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/