Kim jest prokurent w spółce z o.o.

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia kim jest prokurent, po co się go powołuje oraz jaki jest jego zakres uprawnień, musimy zacząć od definicji tego, czym jest prokura.

Prokura stanowi udzielane na piśmie pełnomocnictwo. Podmiotem, który może jej udzielić jest przedsiębiorca wpisany do CEiDG bądź KRS a celem prokury jest umocowanie prokurenta do dokonywania czynności, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa i mowa tu zarówno o czynnościach sądowych, jak i pozasądowych.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc pełnić funkcję prokurenta w spółce?

Ustawa kodeks cywilny stawia w zasadzie dwa warunki, które należy spełnić, aby zostać prokurentem. Zgodnie z art. 1092 § 2 k.c. „Prokurentem może być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych”. W praktyce oznacza to, że prokurentem nie może być osoba prawna np. inna spółka, jak również osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych np. w jakimkolwiek stopniu ubezwłasnowolniona, bądź też osoba małoletnia tj. taka, która nie uzyskała jeszcze pełnoletności.

Część z Państwa pewnie się zastanowi, czy są jakieś wymogi dotyczące np. wykształcenia, skoro prokurent może dokonywać również czynności sądowych. Otóż nie, wyżej opisane kryteria stanowią całość warunków, jakie stawia nam ustawa przed zostaniem prokurentem. Oczywiście przedsiębiorca, który będzie ustanawiać prokurenta z pewnością będzie podejmować tę decyzję również w oparciu o inne, niewynikające z przepisów predyspozycje potencjalnego kandydata.

Rodzaje prokury

W ramach prokury wyróżniamy jej następujące rodzaje:

  • prokura łączna – wymaga współdziałania z innym podmiotem np. drugim prokurentem,
  • prokura samoistna – czynności podejmowane przez prokurenta samoistnego nie podlegają ograniczeniom podmiotowym, są samodzielne i niezależne od innych prokurentów (nie wymagają ich współdziałania),
  • prokura mieszana – jest to węższy rodzaj prokury łącznej, który wymaga współdziałania prokurenta z innym podmiotem np. członkiem organu zarządzającego spółki,
  • prokura oddziałowa – ograniczona tylko do czynności w ramach danego oddziału przedsiębiorstwa (ograniczenie przedmiotowe).

Więcej na temat prokury, a w szczególności o jej przebiegu, wygaśnięciu, jak również o ustanawianiu i odwoływaniu prokurentów przeczytacie Państwo w moim kolejnym artykule, który niebawem ukaże się na stronie naszej Kancelarii.

 


 

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega-Braksator

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/