EXIT TAX, czyli podatek wyjścia

Od 1 stycznia 2019 roku do polskiego porządku prawnego został wprowadzony nowy rodzaj podatku dochodowego – podatek od niezrealizowanych zysków, który potocznie nazywany jest „EXIT TAX”. W dużym uproszczeniu, podatek ten ma zastosowanie do dwóch sytuacji. Pierwsza dotyczy opuszczenia przez polskiego podatnika dotychczasowej rezydencji w Polsce a druga transferu składników majątku podatnika za granicę Polski. Celem takiego rozwiązania jest szeroko rozumiane uszczelnianie systemu podatkowego poprzez ograniczenia strat budżetowych wynikających z tzw. „ucieczki podatkowej” za granicę.  Podatek ten w założeniu ma chronić interesy państwa migracji przed transferami majątkowymi do innych państw, w których funkcjonują dużo korzystniejsze rozwiązania podatkowe bądź tez w ogóle nie ma podatku. Podstawą opodatkowania jest suma dochodów z niezrealizowanych zysków dla poszczególnych składników majątkowych. Wymiar podatku dokonywany jest według dwóch stawek podatkowych: 19% dla składników o ustalonej wartości podatkowej oraz 3% dla składników, gdzie nie można ustalić wartości podatkowej.

Na marginesie warto zaznaczyć, że „EXIT TAX” zaopiekuje się także osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W tym zakresie opodatkowanie obejmuje majątek osobisty, w tym: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Planując zmiany organizacyjne swojej Firmy dobrze jest mieć na uwadze nowe źródło zasilania finansów budżetu państwa. Przewidując konieczność uiszczenia w pewnych warunkach dodatkowego podatku „EXIT TAX”, unikniemy przykrego zaskoczenia konieczności zapłaty daniny publicznoprawnej, której nie uwzględnialiśmy w swoim modelu biznesowym. Z uwagi na dość skomplikowaną konstrukcję tego podatku, wiele warunków wyłączających i wprowadzających szczególne kryteria stosowania tego podatku, prawidłowe ustalenie obowiązku podatkowego „EXIT TAX” nie jest łatwe.  Nasza Kancelaria chętnie pomoże Ci przebrnąć przez gęstwinę tych norm prawnych tak, aby zapewnić bezpieczeństwo planowanych rozwiązań biznesowych.

 


 

Doradca podatkowy Jerzy Grygierzec