Zmiana sposobu użytkowania mieszkania pod działalność gospodarczą

Zmiana sposobu użytkowania nie zawsze musi wiązać się z ingerencją w konstrukcję obiektu budowlanego. Ocena zmiany sposobu użytkowania obiektu sprowadzać się powinna do ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie w obiekcie budowlanym działalności powoduje zmianę stawianych obiektowi wymagań odnoszących się do jego uciążliwości i bezpieczeństwa użytkowania. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego rozumieć zatem należy wszelkie działania lub zaniechania zmieniające dotychczasowy sposób korzystania z obiektu oraz wpływające na jego przeznaczenie, warunki techniczno-budowlane lub otoczenie.

Chodzi zatem o działalność, która – niezależnie od zmiany przeznaczenia obiektu budowlanego – prowadzi do zmiany wewnętrznych lub zewnętrznych warunków korzystania z tego obiektu (zob. wyrok WSA w Olsztynie z 20 lutego 2020 r., sygn.. II SA/Ol 6/20, LEX nr 2958372).

Przykładowo rozpoczęcie wykorzystywania lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą – cele usługowe, z usługami o charakterze otwartym (wizytami klientów) jest zawsze równoznaczne ze zmianą warunków użytkowania obiektu i wymaga zgłoszenia właściwemu organowi  administracji architektoniczno-budowlanej wraz z przedstawieniem stosownych dokumentów określających dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania i uzasadniających wystarczalność przystosowania obiektu budowlanego lub jego części (w świetle przepisów i norm prawa budowlanego) do wprowadzenia funkcji innej niż mieszkalna.

Zawartość zgłoszenia

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Co ważne, zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy oceniać w porównaniu ze sposobem użytkowania tego obiektu określonego w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu, bądź w późniejszych zezwoleniach na zmianę sposobu użytkowania.

Ważne

Wśród wymaganych załączników zgłoszenia jest zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uzyskanie zaświadczenia lub decyzji o warunkach zabudowy to etap, który powoduje najwięcej problemów na inwestorów. W tym momencie często okazuje się, że dokonanie planowanej zmiany nie będzie możliwe np. bez zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin dokonania zgłoszenia jest ważny

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. Trzeba jednak pamiętać, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce Poczty Polskiej, albo, w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, dzień wystawienia dowodu wysłania, albo, w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego.

Warto wiedzieć, że organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem 30-dniowego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Uwaga

Z przepisów jasno wynika, że dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego przeprowadzi postępowanie, które skutkiem będzie legalizacja związana z poniesieniem opłaty albo nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/