ZBIÓRKA PUBLICZNA

W Polsce co roku organizowane są setki zbiórek publicznych, w trakcie których zbierane są środki na cele charytatywne, społeczne czy kulturalne. Jednakże, aby takie wydarzenie mogło odbyć się legalnie, należy spełnić szereg wymogów. To bardzo ważne, ponieważ są one jednym z najskuteczniejszych sposobów zbierania funduszy na cele o charakterze pożytku publicznego. Zbiórki publiczne odbywają się na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która reguluje sposób organizacji i prowadzenia zbiórek oraz zabezpieczenia zebranych środków.

Zgodnie z ustawą, zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze. Zbiórki te mają na celu zebranie środków finansowych lub przedmiotów dla dobra społecznego.

Zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy nie jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

  1. na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony;
  2. w drodze loterii pieniężnych i fantowych;
  3. wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;
  4. wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;
  5. w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w:
    1. lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub
    2. innym zakładzie pracy.

Nie są również zbiórką publiczną wpłaty dokonywane na rachunek bankowy jak jest w przypadku niektórych zbiórek internetowych, wysyłanie sms-ów, sprzedaż cegiełek czy aukcje charytatywne, nie spełniają one bowiem wymogów z ustawy. Sposób ich funkcjonowania określają regulaminy.

Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej jest m. in. organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, fundacja, organizacja kościelna i komitet społeczny, powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej, w liczbie co najmniej 3 osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Jeżeli mamy do czynienia ze zbiórką publiczną, należy ją zgłosić na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych na stronie www.zbiorki.gov.pl . Dopuszcza się możliwość zgłoszenia zbiórki publicznej w postaci papierowej. W takim wypadku organizator zbiórki wypełnia zgłoszenie zbiórki publicznej i doręcza je ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

Informację o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych. Dodatkowo na  portalu można znaleźć informacje o przeprowadzonych zbiórkach, np. możemy sprawdzić organizatora, jak również możemy się dowiedzieć, ile środków udało się zebrać.

Prowadzenie zbiórki bez stosownego zgłoszenia jest zabronione. Warunki złożenia wniosku są bardzo precyzyjne i muszą być ściśle przestrzegane. Musi on zawierać m.in. imię i nazwisko organizatora zbiórki, cel zbiórki, miejsce, datę i godziny trwania zbiórki oraz sposób zebrania i wykorzystania środków, przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.

Organizator zbiórki ponosi pełną odpowiedzialność za jej prowadzenie. Musi on też przygotować odpowiednie oznaczenia, identyfikatory, umieścić informacje o zbiórce oraz sporządzić sprawozdanie z jej przebiegu i wyników. Wszystkie zebrane środki muszą być dokładnie zarejestrowane, a ich przeznaczenie musi być zgodne z celem zbiórki.

W przypadku naruszenia postanowień ustawy organizator może zostać ukarany, zgodnie z art. 56 KW. Dlatego warto przestrzegać wszystkich zasad i starać się prowadzić zbiórki w sposób pełny i transparentny.

Dlatego też, przed próbą organizowania zbiórki należy dokładnie przeanalizować przepisy, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Dzięki temu, każda zbiórka przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa, pozwoli na zebranie środków i pomoc potrzebującym, co jest najważniejszym celem każdej zbiórki publicznej.

 


 

r.pr. Paulina Malinowska-Piętocha

r.pr. Paulina Malinowska-Piętocha

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/