Zatrudnianie pracowników młodocianych poniżej 15 roku życia

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikiem młodocianym jest osoba między piętnastym a osiemnastym rokiem życia. Przepisy wskazują iż poza pewnymi nielicznymi wyjątkami zabronione jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 15 roku życia. Pracodawca by zatrudnić osobę młodocianą nie mającą 15 lat musi mieć na uwadze, że konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

Osoba, która ma już za sobą fakt ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, ale w dniu zawierania umowy o pracę nie ma jeszcze ukończonych 15 lat, może być zatrudniona jako pracownik młodociany w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

Odmiennie sytuacja kształtuje się w przypadku osób, które co prawdą mają ukończoną ośmioletnią szkołę podstawową, jednak w tym samym roku kalendarzowym nie ukończą 15 lat. Takie osoby mogą zostać zatrudnione na zasadach określonych dla młodocianych osób w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego obowiązkowe jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby czyli najczęściej rodzica. Ponadto konieczne jest także uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Może zdarzyć się też sytuacja, że pracę będzie chciała podjąć osoba, która nie ma ukończonych 15 lat oraz nie ukończyła jeszcze ośmioletniej szkoły podstawowej. Oprócz wyżej wskazanych obowiązków, taka osoba będzie musiała dodatkowo uzyskać zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Z kodeksu pracy wynika, iż czas pracy osoby młodocianej do 16. roku życia nie może przekraczać 6 godzin na dobę. W sytuacji gdy osoba młodociana ukończyła 16. rok życia, nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę. Do czasy pracy osób młodocianych wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, niezależnie od tego czy nauka odbywa się w godzinach pracy. Pracodawca musi pamiętać, że jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny obowiązany jest wprowadzić przerwę w pracy trwającą 30 minut, którą wlicza się do czasu pracy. Osoby młodociane nie mogą ponadto pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Umowę o pracę z młodocianym można zawrzeć zarówno w celu wykonywania prac lekkich oraz w celu przygotowania zawodowego. Prace lekkie to te, które nie powodują zagrożenia dla zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego dziecka. Praca nie może wymagać nadmiernego wysiłku fizycznego lub utrzymywania przekrzywionej pozycji ciała, a warunki pracy nie powinny być zagrożone wpływem czynników chemicznych i biologicznych czy też pyłów. Pracodawca mający zamiar zatrudnić pracowników młodocianych powinien sporządzić wykaz prac lekkich, który zostanie zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zatrudnienie w celu przystosowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia określonego zawodu to nic innego jak praktyki zawodowe. Zawody, w których można prowadzić naukę określają przepisy klasyfikacji zawodów szkolnictwa wyższego. Praktyka ta może trwać od 24 do 36 miesięcy, choć może być skrócona lub wydłużona o maksymalnie 12 miesięcy. Zatrudnienie w celu przystosowania zawodowego pozwala uzyskać kwalifikacje w konkretnym zawodzie i kończy się egzaminem.

 


 

r.pr.Aleksandra Olczykowska - Gębska

r.pr. Aleksandra Olczykowska – Gębska