ZAKAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH

Od 1 stycznia 2024r. obowiązuje zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom, które nie mają ukończonych 18 lat. Regulacja ta została wprowadzona ustawą z dnia 17 sierpnia 2023r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Jakie dokładnie rozwiązania zastosował ustawodawca? Odpowiedź poniżej.

„Energetyki” – co to?

Napój energetyczny, popularnie zwany „energetykiem”, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym, to wyrób w postaci napoju będącego środkiem spożywczym, ujętym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna,  z wyłączeniem substancji występujących w nim naturalnie.

Kogo dotyczy zakaz sprzedaży?

Zabrania się sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny i tauryny:

  • osobom poniżej 18. roku życia,
  • na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • w automatach.

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego sprzedawca może żądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

Sankcje za naruszenie zakazu

Ustawa nakłada na producenta lub importera napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”. Niezastosowanie się do tego nakazu może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości nawet do 200 000 złotych albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Co grozi za naruszenie zakazu sprzedaży? Na podmiot, który sprzedaje napoje energetyczne wbrew postanowieniom ww. ustawy może zostać nałożona grzywna w wysokości do 2000 złotych.

Co istotne, tej samej karze podlega również kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązków i przez to dopuszcza do sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom niepełnoletnim. W tym przypadku sąd będzie mógł orzec także przepadek tych napojów, nawet, jeśli nie stanowiły one własności sprawcy.

Reklama napojów energetycznych

Początkowo projekt zmian w ustawie przewidywał wprowadzenie ograniczeń w zakresie reklamy i promocji napojów energetycznych. Proponowano wprowadzenie zakazu reklamy i promocji napojów z dodatkiem kofeiny i tauryny w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6.00 a 20.00, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy.  Reklama miała być również zakazana m.in. w prasie młodzieżowej i dziecięcej, na okładkach dzienników i czasopism czy też na wyświetlaczach w komunikacji publicznej. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego zakazu i reklama napojów energetycznych jest nadal dozwolona.

 


 

apl. radc. Wiktoria Korycka

Aplikant radcowski Wiktoria Korycka