Umowa o dzieło – co może być jej przedmiotem oraz kto może ją zawrzeć? – praktyczny poradnik w świecie umów

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię charakterystykę umowy o dzieło – czym jest taka umowa, na czym polega jej specyfika prawna, wskażę strony takiej umowy oraz inne ważne aspekty.

Co to jest umowa o dzieło?

            Umowa o dzieło jest typową umową cywilnoprawną, uregulowaną w tytule XV Księgi III Kodeksu cywilnego w art. 627-646. Jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie prawnym – obok np. umowy zlecenia. Umowa o dzieło jest również umową rezultatu – co charakteryzuje się tym, że przedmiotem umowy o dzieło jest wyłącznie jednorazowe wykonanie oznaczonego dzieła, a nie np. świadczenie usług. Pojęcie oraz wskazanie stron umowy o dzieło zostało określone w treści art. 627 k.c. Mianowicie stronami tej umowy są przyjmujący zamówienie, który zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła oraz zamawiający, który za wykonanie określonego dzieła musi zapłacić wynagrodzenie.

Co może być przedmiotem umowy o dzieło?

            Zgodnie z powyższymi rozważaniami, przedmiotem umowy jest wykonanie oznaczonego w umowie dzieła. Może nim być np.:

 • wykonanie określonej rzeczy np. mebla albo rzeźby
 • napisanie powieści lub wiersza;
 • napisanie piosenki,
 • wykonanie projektu np. architektonicznego, reklamy;
 • opracowanie logo firmy;
 • przetłumaczenie tekstu;
 • namalowanie obrazu;
 • stworzenie strony internetowej.

Ponadto należy wskazać, że dzieło powinno być dostosowane do potrzeb i upodobań zamawiającego

Jakie są obowiązki stron umowy o dzieło?

            Do obowiązków strony przyjmującej zlecenie należy wskazać m.in. wykonanie umówionego dzieła zgodnie z treścią zawartej umowy, czy to w formie pisemnej, czy ustnej, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz zgodnie z posiadanymi umiejętnościami. Jednocześnie strona przyjmująca zlecenie jest zobowiązana do wykonania dzieła z należytą starannością. Ostatnim obowiązkiem wykonawcy jest wydanie dzieła. Natomiast podstawowe obowiązki po stronie zamawiającego to przede wszystkim zapłata umówionego wynagrodzenia, jak i współdziałanie przy wykonywaniu dzieła.

W jakiej formie zawierana jest umowa o dzieło?

Należy wskazać, że przepisy Kodeks cywilnego nie regulują wprost ograniczeń formy zawierania umowy o dzieło, należy zatem przyjąć, że można ją zawrzeć w formie dowolnej. Jednakże ze względów praktycznych – preferuje się zawieranie umowy o dzieło w formie pisemnej.

Jakie są zalety zawarcia umowy o dzieło dla obu stron?

Zalety przewidziane z zawarcia umowy o dzieło dla przyjmującego zlecenie to m.in.:

 • swoboda co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania świadczenia;
 • zobowiązanie się jedynie do osiągnięcia rezultatu (dzieła);
 • przyjmujący zlecenie nie musi wykonywać dzieła osobiście, chyba że zostanie to zastrzeżone w umowie;
 • praca wykonywana jest bez kierownictwa.

Zalety przewidziane z zawarcia umowy o dzieło dla zamawiającego to m.in.:

 • brak obowiązku opłacania składek ZUS, zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne, (chyba, że umowa o dzieło jest zawarta z własnym pracownikiem lub jest wykonywana na rzecz pracodawcy wówczas składki opłaca się jak od pracownika),
 • w razie wyrządzenia szkody pracodawcy czy osobie trzeciej, zatrudniony na podstawie umowy o dzieło odpowiada całym swoim majątkiem w pełnej wysokości, bez ograniczeń;
 • jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 k.c.)

 


 

prawnik Magdalena Figiel

prawnik Magdalena Figiel