Tag: radanadzorcza

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – art. 296 kk


Wśród problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, znajdują się aktualnie wysoka konkurencyjność, ciągle rosnące oczekiwania klientów, jak również – a może przede wszystkim – ogromny formalizm procedur urzędowych, kontrole organów administracyjnych, czy rygorystyczne obowiązki dotyczące księgowości i rachunkowości.

Read More

Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą sp. z o.o.

Rada nadzorcza w spółce z o.o. jest organem nadzoru, sprawującym stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o. oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  jak również wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Rada Nadzorcza składa także składa coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny zgromadzeniu wspólników.

Read More

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30