Stwierdzenie nabycia spadku w Sądzie – jak wygląda w praktyce?

W dzisiejszym wpisie zostanie poruszona tematyka sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku nie jest roszczeniem materialnoprawnym, lecz procesowym, z tego też względu nie podlega przedawnieniu. Jednocześnie Kodeks cywilny nie precyzuje terminu końcowego, po którego upływie nie można wystąpić z żądaniem. Oznacza to, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zostać złożony w dowolnym czasie. Należy pamiętać również, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Jaki jest pierwszy krok uzyskania statusu spadkobiercy?

Na samym początku procedury sądowej oraz pierwszą czynnością, jaką powinna uczynić osoba, która ubiega się o status spadkobiercy jest potwierdzenie tego tytułu. Można to uczynić w dwojaki sposób:

  1. złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu;
  2. uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Procedura sądowego stwierdzenia nabycia spadku została uregulowana w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każdy ze spadkobierców a także, każdy kto ma w tym interes. Należy wskazać, że przepisy Kodeksu cywilnego nie precyzują, że ma to być interes prawny. W związku z powyższym, z żądaniem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić osoba, która ma interes prawny, społeczny, majątkowy, w stwierdzeni nabycia spadku po danym spadkobiercy. Ww. wniosek składa się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać m.in. następujące dane:

  • imię i nazwisko i dokładny adres wnioskodawcy;
  • imię i nazwisko oraz datę śmierci spadkodawcy;
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy;
  • dokładne dane personalne i adresy wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych i testamentowych;
  • akt zgonu spadkodawcy;
  • akty urodzenia dzieci zmarłego;
  • akty małżeństwa zamężnych córek w celu ustalenia pokrewieństwa po zmianie nazwiska;
  • aktu małżeństwa wdowy czy wdowca.

 

W uzasadnieniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać, m.in. czy spadkodawca pozostawił zstępnych (dzieci), które mogłyby po nim dziedziczyć spadek. Ponadto trzeba zawrzeć informacje o tym, czy spadkodawca pozostawił testament. Nie można pominąć faktów wskazujących na przeszkody w dziedziczeniu tj. czy któryś ze spadkobierców odrzucił spadek, zrzekł się dziedziczenia czy też został uznany za niegodnego dziedziczenia. Można też pokrótce wskazać, co wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym.

Należy również wskazać, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się w trybie nieprocesowym, według przepisów art. 669 – 6792 k.p.c. Wnioskodawca powinien przedstawić dowód potwierdzający śmierć spadkodawcy, czyli akt zgonu. Trzeba również pamięta o tym, że Sąd nie może stwierdzić nabycia spadku po innej osobie, niż wskazana we wniosku.

Czy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest wolny bez opłat?

Nie. Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

 


 

prawnik Magdalena Figiel

prawnik Magdalena Figiel