Rozgraniczanie nieruchomości

Postępowanie przed organami państwowymi mające na celu rozgraniczenie nieruchomości, służy ustaleniu przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.Wskazać przy tym należy, iż chodzi tu wyłącznie o granice poziome nieruchomości gruntowych.

Definicja ta ma jedynie charakter techniczny, gdyż opisuje kolejne czynności podejmowane przez organ w postępowaniu rozgraniczeniowym na etapie postępowania administracyjnego.

W judykaturze wskazuje się natomiast, że istota rozgraniczenia polega na wyodrębnieniu nieruchomości z innych otaczających ją gruntów przez ustalenie zasięgu prawa własności w stosunku do gruntów sąsiadujących. Ponadto w sprawie o rozgraniczenie chodzi nawet nie o same granice na gruncie, lecz o to, do jakiej granicy na gruncie sięga prawo własności nieruchomości sąsiadujących.

Celem postępowania rozgraniczeniowego jest ustalenie przebiegu granic prawnych nieruchomości. W piśmiennictwie zauważa się, że granice te nie muszą być wyraźnie zaznaczone na gruncie, lecz wystarczy, aby możliwe było ich ustalenie. Istnienie ustalonych granic zewnętrznych gruntu wskazujących na odmienny od gruntów sąsiednich stan własności określonej części powierzchni ziemskiej przesądza o wyodrębnieniu nieruchomości.

Czynności rozgraniczenia nieruchomości prowadzone są na wniosek i koszt strony bądź też z urzędu. Rozgraniczenie z urzędu może być poprowadzone na wniosek wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta w czasie prowadzenia czynności scaleniowych gruntów. W trakcie tej „operacji”, postanowienie w sprawie o scalenie nieruchomości zastępuje się postanowieniem o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. Kolejny sposób dokonania rozgraniczenia z urzędu wykorzystuje się w sytuacji konieczności przeprowadzenia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości podyktowane potrzebami gospodarki narodowej oraz interesu społecznego.

Inną formą, w jakiej można dokonać rozgraniczenia nieruchomości jest złożenie wniosku przez stronę o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości. W tym celu strona, składa wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wszczyna postępowanie w sprawie o rozgraniczenie. Rozgraniczenia nieruchomości na wniosek strony, dokonuje upoważniony geodeta posiadający uprawnienia w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. W celu wskazania prawidłowego przebiegu granicy, uprawniony geodeta bada niezbędną dokumentację w zakresie nieruchomości, tj. dokumenty znajdujące się w Państwowej Ewidencji Gruntów, odpisy ksiąg wieczystych bądź w przypadku braku księgi wieczystej, prowadzone dla tej nieruchomości akta. Geodeta określa termin przeprowadzenia prac rozgraniczających oraz powiadamia wszystkich właścicieli nieruchomości graniczących z granicą sporną, zapraszając jednocześnie wszystkich zainteresowanych do stawienia się w danym miejscu, dniu i o określonej godzinie w celu ustalenia przebiegu granicy. W przypadku wystąpienia sporu w zakresie przebiegu granic, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody przedstawiając dokumentację prawną, a gdy strony dalej nie chcą dojść do porozumienia, o przebiegu granic zadecyduje sąd.

 


 

Aplikant radcowski Mateusz Kiraga

Aplikant radcowski Mateusz Kiraga