Obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przez inwestora

Właściwie każda inwestycja w mniejszym lub większym stopniu wpływa na środowisko. Im ten wpływ jest większą, z tym większą liczbą wymagań do spełnienia musi liczyć się inwestor. W wielu przypadkach konieczne może okazać się opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Każdy inwestor realizujący jakiekolwiek przedsięwzięcie wpływające na środowisko musi liczyć się z koniecznością zagwarantowania wysokiego poziomu jego ochrony. W przypadku najpoważniejszych inwestycji pojawia się obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Jednak trzeba pamiętać, że w pewnych okoliczności nawet mniejsze przedsięwzięcia będą wiążą się z koniecznością opracowania tego dokumentu. Kiedy więc powstaje obowiązek przygotowania wskazanego raportu?

Czym jest raport oddziaływania na środowisko?

Raport oddziaływania na środowisko jest obligatoryjnie sporządzany w każdym przypadku, gdy dane przedsięwzięcie może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stanowi, że raport ten należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (art. 74 ust. 1 pkt 1).

Przedmiotowy stanowi dokument, którego sporządzenie ma umożliwić ocenę:

 • bezpośredniego i pośredniego wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi; dobra materialne; zabytki; krajobraz, w tym krajobraz kulturowy; wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami oraz dostępność do złóż kopalin;
 • ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • wymaganego zakresu monitoringu.

Wymagana treść raportu oddziaływania na środowisko

Każdy raport oddziaływania na środowisko musi zostać tak przygotowany, aby w ramach postępowania, w którym dokument ten jest przedkładany możliwa była ocena – pod kątem wskazanych powyżej kryteriów – wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Dlatego właściwie zawsze jest to dokument niezwykle rozbudowany. Tym bardziej, gdy weźmie się pod uwagę, że musi on zawierać jeszcze m.in.:

 • opis planowanego przedsięwzięcia;
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 • wyniki inwentaryzacji przyrodniczej;
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
 • opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania wraz z określeniem przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko.

Kiedy przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziałuje na środowisko?

Skoro raport oddziaływania na środowisko jest obligatoryjnie sporządzany wtedy, gdy dane przedsięwzięcie jest uznawane za takie, które zawsze znacząco oddziałuje na środowisko, to kluczem do udzielenia odpowiedzi na pytanie o zakres tego obowiązku jest ustalenie listy takich przedsięwzięć. Została ona określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obejmuje 52. pozycje, z których niektóre dzielą się na dodatkowe kategorie. Za przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałujące na środowisko ustawodawca uznał m.in.:

 • elektrownie, elektrociepłownie oraz lądowe elektrownie wiatrowe o mocy nie mniejszej, niż 100 MW;
 • instalacje do wytwarzania papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t na dobę;
 • autostrady i drogi ekspresowe;
 • stacje demontażu pojazdów oraz miejsca ich przetwarzania.

Poza tym raport oddziaływania na środowisko może być konieczny także w przypadku realizacji przedsięwzięć, które jedynie potencjalnie oddziałują na środowisko. W takich wypadkach możliwość nałożenia takiego obowiązku leży w gestii organu prowadzącego sprawę.

 

 

 


 

Podstawa prawna:

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/