PROJEKT BUDOWLANY PO ZMIANACH

19 września 2021 r. skończył się okres przejściowy w przepisach budowlanych, który obowiązywał od 19 września 2020 roku. W tym trwającym 12 miesięcy okresie obowiązywały dwie wersje projektu, stara wersja, obejmując cztery egzemplarze projektu i nowa zawierająca trzy egzemplarze. Obecnie nie możemy już złożyć projektu budowlanego powstałego w oparciu o stare przepisy.

 

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w 2020 roku miały zdaniem ustawodawcy przyspieszyć i uprosić proces inwestycyjno-budowlany. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami projekt budowlany zostaje rozdzielony na:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • projekt techniczny

 

Dotąd projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny. Zgodnie z nową procedurą organ administracji architektoniczno-budowlanej najpierw zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny przedkładany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Należy jednak pamiętać, że projekt techniczny musi zostać sporządzony przed rozpoczęciem robót budowlanych. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

 

Projekt techniczny jako nowa część projektu budowlanego wchodzi w jego skład i musi zawierać:

  • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
  • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
  • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
  • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),
  • inne opracowania projektowe.

 

Podsumowując przed wprowadzoną nowelizacją organy administracji architektoniczno-budowlanej nie musiały sprawdzać projektu budowlanego pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych.  To inwestor musiał załączyć projekt zawierającego wszystkie szczegóły techniczne i projektowe obiektu. Obecnie nie ma on tego obowiązku co ma ułatwić i skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie inwestycji gdyż projekt techniczny musi być gotowy dopiero przed rozpoczęciem prac budowlanych.

 


 

r.pr.Aleksandra Olczykowska - Gębska

r.pr. Aleksandra Olczykowska – Gębska