MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA przestrzennego

Nieprecyzyjne zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być rozpatrywane na korzyść inwestora

Nie można odmówić pozwolenia na budowę z powodu braku precyzji, czy niejasności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym do ustalenia znaczenia przepisów planu zagospodarowania przestrzennego mogą służyć nie tylko argumenty językowe, ale również celowościowe i systemowe orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 20 listopada 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 451/19)

W przedmiotowej sprawie sąd rozpatrywał możliwość wydania pozwolenia na budowę garażu wolnostojącego. Inwestor otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę. Odwołanie od wydanej decyzji, a na dalszym etapie skargę do sądu, złożył jednak właściciel sąsiedniej nieruchomości, który zarzucił, że w miejscowym planie wskazano na możliwość budowy jedynie dwóch typów garaży (wbudowanych i podziemnych), co sprawia, że budowa innego rodzaju garaży jest niedopuszczalna w świetle obowiązującego planu.

WSA w Poznaniu wskazał, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z innymi przepisami prawa, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Prawo własności jest w istocie prawem chronionym konstytucyjnie, jednak w niektórych przypadkach w drodze ustawy może być ograniczone. Z tego też względu, wszelkie ustawowe ograniczenia prawa własności, a w tym również ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie mogą być interpretowane rozszerzająco – bardziej ograniczając prawo własności niż wynika to z literalnego brzmienia ustaleń planu.

Sąd wspomniał też o tzw. zasadzie „złotego środka”. Zgodnie z tą zasadą postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powinny być interpretowane w sposób nadmiernie ograniczający prawo własności, ani w sposób nadmiernie rozszerzający istniejące ograniczenia praw właścicielskich, tak aby nie naruszało to istoty prawa własności.

Ze względu na powyższe odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy inwestycja w sposób oczywisty jest niezgodna z przepisami, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

r.pr. Paweł Kaczmarek