Dyrektywa work-life balance

Czy nasze życie prywatne normowane jest przez prawo? W pewnym kontekście tak. Nawet powinno być. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich aspektach prywatnego życia, ale o tych, które znacząco wpływają na nasz rozwój zawodowy. Spójrzmy chociażby na Prawo Pracy – regulacje dotyczące urlopów, czasu wolnego czy wszystkim znanej ostatnio pracy zdalnej. Taką inicjatywą jest również Dyrektywa „Work-life balance”.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów nakłada na państwa członkowskie Unii m.in. obowiązek wdrożenia nowych przepisów do sierpnia 2022 r. Możemy więc spodziewać się wielu zmian w kodeksie pracy.

Celem dyrektywy jest zapewnienie większej równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jej przepisy mają stanowić ułatwienie dla pracowników w zakresie pogodzenia życia zawodowego oraz rodzinnego. W tym celu wprowadza rozwiązania dotyczące urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Proponuje również elastyczny czas pracy dla osób będących opiekunami dzieci. Kolejnym celem dyrektywy jest wprowadzenie urlopu dla pracowników, którzy potrzebują sprawować opiekę nad krewnym.

 

Zmiany, zmiany, zmiany…

 

Urlop rodzicielski

W zakresie urlopu rodzicielskiego szykują się spore zmiany w porównaniu do obecnych przepisów. W Polsce obecnie cały urlop rodzicielski może być wykorzystany przez matkę dziecka, nie ma obowiązku dzielenia się tym urlopem pomiędzy rodzicami. Dyrektywa przewiduje, aby co najmniej dwa miesiące urlopu rodzicielskiego były dostępne dla każdego z rodziców i wprowadza zasadę by nie mogły one zostać przeniesione na drugiego z nich. Oznacza to, że w sytuacji gdy ojciec nie wykorzysta swojej części urlopu, część ta przepadnie. Zgodnie z założeniami dyrektyw takie zasady mają mieć na celu zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa a także ułatwić kobietom szybszy powrót na rynek pracy.

Dyrektywa wprowadza również uprawnienie do otrzymania przez ojca urlopu ojcowskiego w wymiarze minimum 10 dni. Urlop ten nie będzie mógł być przeniesiony na matkę dziecka. W tym obszarze polskie przepisy przewidują już instytucję urlopu ojcowskiego. Zgodnie z art. 1823 kodeksu pracy pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni.

 

Urlop opiekuńczy

Kolejnym założeniem dyrektywy jest wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni roboczych w roku. Urlop ten ma być wykorzystywany w celu sprawowania osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.

 

Urlop na nagłe zdarzenia

Ponadto dla każdego pracownika zostało przewidziane prawo do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej. Pracownik będzie mógł skorzystać w wolnego od pracy w celu nagłego wypadku lub choroby w wymiarze dwóch dni.

 

Elastyczna organizacja pracy

Dyrektywa zawiera również wskazania w zakresie umożliwienia pracownikom wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy. Wniosek sporządzany jest w celu dostosowania swojej organizacji pracy. Przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych rozkładów czasu pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy, pracodawca może umożliwić pracownikowi sprawowanie opieki nad dziećmi. Rozpatrując wnioski o elastyczną organizację pracy, pracodawca powinien mieć możliwość uwzględnienia między innymi czasu trwania wnioskowanej elastycznej organizacji pracy, jak również swoich środków i możliwości operacyjnych do proponowania takiej organizacji.  Decyzja co do wprowadzania elastycznej organizacji pracy będzie należeć do pracodawcy.

 


 

r.pr.Aleksandra Olczykowska - Gębska

r.pr. Aleksandra Olczykowska – Gębska

 

 

LOGO FB LinkedIn