Co zmienia nowelizacja ustawy o dodatku węglowym?

20 września weszły w życie przepisy ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które wprowadzają  szereg istotnych zmian w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym dalej u.d.w.

Ważny termin 11 sierpnia 2022 r.

W wyniku zmiany wprowadzonej w art. 2 ust. 1 u.d.w., dodatek węglowy przysługuje tylko dla tych wpisów lub zgłoszeń do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) dokonanych po 11 sierpnia 2022 r., w przypadku których po raz pierwszy zgłoszono główne źródło ogrzewania. Z powyższego wynika, że dodatek ten nie będzie przysługiwał, gdy po 11 sierpnia 2022 r. zostanie zgłoszona zmiana w już złożonej deklaracji dotycząca tego samego domu/budynku/lokalu i jego głównego źródła ogrzewania. Natomiast jeśli wnioskodawca po 11 sierpnia 2022 r. złoży zupełnie nową deklarację CEEB na nowo wyodrębniony adres i w związku z odrębnym głównym źródłem ogrzewania, to dodatek ten będzie przysługiwał.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Jeden dodatek – jeden adres zamieszkania

Wprowadzono zasadę, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jednocześnie, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. W praktyce uzupełniono więc zasadę „jeden dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego” – zasadą „jeden dodatek dla jednego adresu zamieszkania”. Nie oznacza to jednak, że odpadła przesłanka ustalania składu gospodarstwa domowego na rzecz przyznania prawa do dodatku węglowego.

Uprawnienie i narzędzia weryfikowania danych

Ustawodawca wprost bowiem wprowadził powinność weryfikowania wniosków o wypłatę dodatku węglowego z dostępnymi informacjami zgromadzonymi w postępowaniach o przyznanie:

  • świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenia wychowawczego,
  • dodatku osłonowego,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców,
  • w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowym narzędziem weryfikacji w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Uwaga

W znowelizowanych przepisach nie ma mowy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Należy zatem przyjąć, że to gmina np. poprzez pracowników urzędu lub straż miejską, dokonywać będzie faktycznej weryfikacji tych okoliczności.

Dłuższy okres wypłaty

Przepis wskazujący, że dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę zastąpiono nowym w brzmieniu: „Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do 30 grudnia 2022 r.”

Doprecyzowano również, że w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga

Ustawodawca wprowadził zasadę, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się nowe przepisy.

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/