Wypadek w pracy – obowiązki pracodawcy

W dzisiejszym wpisie postaram się wyjaśnić zagadnienie „wypadku przy pracy”. O takich sytuacjach słyszymy dosyć często, jednak nie zawsze wiemy jakie obowiązki ma pracodawca, kiedy dojdzie do wypadu.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Przepisy prawa pracy ściśle wskazują jakie czynności ma obowiązek podjąć pracodawca w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, gdyby im uchybił naraża się na odpowiedzialność karną.

Zgodnie z art. 234  kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Ponadto pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

W celu zbadania okoliczności wypadku pracodawca powołuje zespół powypadkowy, którego celem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku a następnie sporządzenie oraz zatwierdzenie protokołu powypadkowego. W skład zespołu powypadkowego wchodzą dwie osoby: pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy.

Jeśli w zakładzie pracy nie istnieje funkcja społecznego inspektora pracy, wówczas do zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego, zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo specjalista spoza zakładu pracy.

Jeżeli zaś pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym powyżej, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Po otrzymaniu informacji o wypadku zespół dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, do jego zadań należy m.in.:

  • dokonanie oględzin miejsca wypadku, w tym stanu technicznego maszyn i innych urządzeń;
  • zbadanie warunków wykonywania pracy;
  • sporządzenia, w razie potrzeby, szkicu lub fotografii miejsca wypadku;
  • wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego i świadków;
  • zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby, opinii innych specjalistów
  • dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku

Po sporządzeniu przez zespół powypadkowy protokołu należy go doręczyć poszkodowanemu oraz właściwemu inspektorowi pracy (w razie wypadku ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego).

Każdy wypadek pracodawca musi zarejestrować w prowadzonym przez siebie rejestrze wypadków przy pracy, obowiązany jest również przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

 


 

r.pr.Aleksandra Olczykowska - Gębska

r.pr. Aleksandra Olczykowska – Gębska