Windykacja

Wyobraźmy sobie sytuację, w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, z czym wiąże się bardzo często powstanie zaległości finansowej po stronie kontrahenta, który nie płaci za wykonanie usługi. Przedsiębiorca przypomina o dokonaniu płatności – dłużnik nie reaguje na wysłane e-maile, smsy oraz nie odbiera telefonów. Co zrobić w takim przypadku? Przede wszystkim należy podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości od dłużników.

Jednakże przechodząc do teorii dotyczącej windykacji, nie każdy zdaje sobie sprawę, że windykacja dzieli się na dwa rodzaje, tj. windykację miękką oraz windykacja twardą.

Windykacja miękka 

Jest łagodniejszą formą dochodzenia należności. Prowadzenie windykacji miękkiej warto rozpocząć od negocjacji z dłużnikiem. Dłużnik mimo wystąpienia zaległości po jego stronie, nie jest w stanie obecnie zapłacić wierzycielowi. Co najlepiej zrobić w takim przypadku? Warto wtedy zawrzeć z dłużnikiem porozumienie bądź ugodę, w której zostaną określone warunki spłaty przez dłużnika zaległości, termin spłaty oraz tym samym zostaną zabezpieczone interesy wierzyciela.

W ramach prowadzenia windykacji miękkiej, po nieudanych próbach negocjacji, kolejnym krokiem jest wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty obejmującego kwotę zadłużenia. Inną propozycją windykacji miękkiej jest przekazanie informacji do rejestru dłużników, którym zarządza Biuro Informacji Dłużników. Wpisanie dłużnika do takiego rejestru, może niewątpliwie przyspieszyć dochodzenie należności, z uwagi na wystąpienie obawy przez dłużnika na opublikowanie danych i utratę przez niego dobrego imienia.

Windykacja twarda

Następuje w przypadku, gdy środki przewidziane w windykacji miękkiej nie przyniosły zamierzonego skutku. Dłużnik mimo wystosowanego wezwania do zapłaty nie zapłacił zaległej należności oraz nie zapowiada się, żeby w ogóle zapłacił. W tej sytuacji trzeba zastosować narzędzia windykacji twardej, tj. w pierwszym etapie przeprowadzenie wywiadu gospodarczego w zakresie posiadanego przez dłużnika majątku, mianowicie:

  1. Określenie majątku dłużnika;
  2. Ustalenie poszczególnych składników majątku dłużnika;
  3. Określenie pozycji dłużnika w branży gospodarczej (w przypadku dłużnika – przedsiębiorcy);
  4. Określenie płynności finansowej dłużnika.

Kolejnym krokiem windykacji twardej jest przygotowanie pozwu do Sądu. Ale to już osobny temat….

 


 

prawnik Magdalena Figiel

prawnik Magdalena Figiel