Wakacje kredytowe: dla kogo, co dają, jak z nich skorzystać

Rządowe wakacje pozwolą zawiesić spłatę w zakresie jednej umowy kredytu zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zawieszenie spłaty rat kredytu może dać chwilę oddechu przy rosnących stopach procentowych, a tym samym kosztach zadłużenia, ale prędzej czy później kredyt i tak trzeba będzie spłacić.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z wprowadzonych, ustawą z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacji kredytowych mogą skorzystać kredytobiorcy złotowi posiadający status konsumenta, których umowy zostały zawarte przed 1 lipca 2022 r. r. oraz zakończą się co najmniej po upływie sześciu miesięcy od tej daty.

Z wakacji kredytowych może skorzystać także konsument, który ma zawieszone raty z innej przyczyny niż oferowane ustawą, na warunkach oferowanych przez bank. W takim przypadku, wcześniejsze zasady zawieszenia zostaną zastąpione warunkami wynikającymi z ustawy a poprzednie zawieszenie ulegnie skróceniu z mocy prawa.

Zawieszenie spłaty zobowiązania nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, zatem może z nich skorzystać każdy, kto spełnia wymogi określone powyżej. Kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej nie będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych.

Na ile czasu można zawiesić spłatę kredytu?

Spłatę kredytu można zawiesić na ma maksymalnie osiem miesięcy, przy czym ustawa dokładnie precyzuje okresy, w jakich można zaplanować przerwę w spłacie rat, rozkładając je w następujący sposób:

  • od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. – maksymalnie dwa miesiące,
  • od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022 r. – maksymalnie dwa miesiące,
  • od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. – po jednym miesiącu w każdym kwartale.

Przykład: Rata kredytu wzrosła z 1500 zł do 2400 zł. Przy 8-miesięcznych wakacjach kredytowych (4 × w 2022 r. oraz 4 × w 2023 r.) obciążenie kredytobiorcy w latach 2022-2023 zmniejszy się o 19200 zł. Dług ten jednak nie zniknie, kredytobiorca będzie go musiał spłacić w późniejszym terminie.

Na czym polegają wakacje kredytowe?

W czasie wakacji kredytowych bank nie pobierze raty kredytu, ani w części kapitałowej, ani w odsetkowej. Kredytobiorca jest zobowiązany wyłącznie do płatności z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegną przesunięciu o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.

Przykład: Jeśli umowa kredytu obowiązuje do 17 lipca 2027 r., a kredytobiorca skorzysta z wakacji kredytowych w maksymalnym wymiarze ośmiu miesięcy, to termin spłaty kredytu przesunie się do 17 marca 2028 r.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Skorzystanie z wakacji kredytowych jest dobrowolne. Kredytobiorca powinien złożyć do banku wniosek o zawieszenie spłaty w jednej z trzech dopuszczalnych form: papierowej, elektronicznej lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację zobowiązania i wskazywać zakres pomocy jakim jest zainteresowany kredytobiorca – oznaczenie konsumenta, kredytodawcy, numer umowy oraz wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu. Obligatoryjnym elementem wniosku jest także oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kolejne kroki następują już z mocy ustawy, bez konieczności zaangażowania kredytobiorcy. Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany.

W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Czas oczekiwania na tę informację nie blokuje zawieszenia.

Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

 


Podstawa prawna: