Tajemnica zawodowa radcy prawnego

W dzisiejszym artykule przybliżę Państwu jedną z naczelnych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, którą jest obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Prawo reguluje w zasadzie wszystkie dziedziny życia i nierzadko konieczne jest uzyskanie pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego. Jak dobrze wiemy, nie wszystkie sytuacje należą do przyjemnych i zdarza się, że temat, o którym chcą Państwo opowiedzieć swojemu prawnikowi bywa krępujący.

Ogólna zasada wykonywania zawodu radcy prawnego

Wykonując zawód radcy prawnego należy kierować się licznymi przepisami i zasadami, które wynikają między innymi z Kodeksu etyki radcy prawnego. W jego treści, już w art. 6 wyrażona jest ogólna zasada, zgodnie z którą radca prawny „obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.”. Do pozostałych źródeł prawa regulujących tę materię należą również m.in. ustawa z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, który w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej

Jedną z najważniejszych zasad w zawodzie radcy prawnego jest obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, zgodnie z którą radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie, co oznacza, że obowiązek ten istnieje także w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu. Tajemnica zawodowa jest jedną z podstawowych norm wykonywania zawodu radcy prawnego, który jest zawodem zaufania publicznego i wątpliwości nie ulega fakt, iż ma ona szczególne znaczenie w relacji pomiędzy profesjonalnym pełnomocnikiem a Klientem.

Ograniczenia tajemnicy zawodowej

Zgodnie z art. 3 ustawy o radcach prawnych obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy niektórych informacji. Do najważniejszych założeń tego przepisu należy wyłączenie informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także informacji przekazywanych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa. Istotnym jest jednak, że wyłączenie to obowiązuje jedynie w ściśle określonym zakresie wskazanym w treści tych przepisów. Podkreślenia bowiem wymaga fakt, że pomoc prawna nie może mieć na celu ułatwienia popełnienia przestępstwa. Wyjątkiem jest również szczególny etap podstępowania karnego, gdy sąd może zwolnić radcę prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, ale tylko w sytuacji, gdy będą spełnione łącznie dwie przesłanki tj. dobro wymiaru sprawiedliwości oraz niemożność ustalenia okoliczności w oparciu o inne dokumenty. Poza wspomnianymi wyjątkami, radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw. Mowa tu zarówno o informacjach ujawnione mu przez klienta, ale również takich, które uzyskał w inny sposób w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Co więcej, tajemnica zawodowa rozciąga się także na wszelkie tworzone przez radcę prawnego dokumenty, a także korespondencję z klientem i osobami uczestniczącymi w prowadzeniu sprawy.

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania tajemnicy zawodowej

Niedochowanie przez radcę prawnego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej stanowi przewinienie dyscyplinarne. Z kolei zgodnie z kodeksem etyki radcy prawnego naruszenie postanowień Kodeksu np. poprzez niedochowanie tajemnicy zawodowej, stanowi podstawę do pociągnięcia radcy prawnego do odpowiedzialności dyscyplinarnej z tego tytułu. Co istotne, Radca prawny nie może zostać zwolniony przez swojego klienta z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Aplikant radcowski a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

Tytułem krótkiego wprowadzenia, warto wyjaśnić kim jest aplikant radcowski. Aplikant radcowski jest prawnikiem tj. magistrem prawa, który zdał z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską, a następnie przystąpił do jej realizacji tj. został wpisany na listę aplikantów radcowskich i złożył odpowiednie ślubowanie. Aplikacja radcowska stanowi praktykę absolwenta studiów prawniczych, która ma na celu przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Zgodnie z art. 1 kodeksu etyki radcy prawnego postanowienia tego kodeksu stosuje się do radców prawnych oraz odpowiednio do aplikantów radcowskich. Oznacza to, że w zakresie tajemnicy zawodowej aplikant radcowski zobowiązany jest do jej zachowania na takich samych zasadach jak radca prawny.

 


 

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

Aplikant radcowski Katarzyna Dolega

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/