WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Na wstępie warto wyjaśnić, że prawo własność intelektualnej obejmuje prawo autorskie, własność przemysłową oraz know – how . Choć nie zostało ono zdefiniowane normatywnie na gruncie prawa polskiego, należy nim obejmować różne aspekty twórczej działalności człowieka, w tym również rozmaite rezultaty jego działalności intelektualnej. W praktyce stanowią one „dobra niematerialne”, które powinny podlegać ochronie jako wytwór umysłu ludzkiego.

Read More