Skarga na czynności komornika

Komornicy nie mają lekko i zdecydowanie nie są postrzegani pozytywnie. Wielu z Was kojarzy komornika tylko z negatywnymi komentarzami i opiniami. Dzisiaj też nie napiszę samych superlatywów, ale za to wskażę co można zrobić, gdy jego działania nie do końca służą naszej sprawie i przedstawię pokrótce tematykę skargi na czynności komornika: kiedy możemy ją złożyć, komu przysługuje oraz w jakich sprawach.

Przedmiot skargi na czynności komornika

Przedmiotem skargi na czynności komornika mogą być czynności egzekucyjne komornika i zaniechania ze strony komornika (w takim przypadku, w którym przepisy nakładają obowiązek podjęcia określonych czynności), stanowiące naruszeń przepisów postępowania. W literaturze przyjęto, że powszechnie skarga na czynności komornika jest środkiem o charakterze formalnym, służącym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania egzekucyjnego, zgodnie z przepisami proceduralnymi. Zaniechania dokonania czynności w rozumieniu przepisu art. 767 § 1 nie stanowi postępowanie komornika prowadzące do powstania zwłoki w postępowaniu, kwalifikowane jak bezczynność komornika. O zaniechaniu, o którym mowa w ww. przepisie możemy mówić w sytuacji, gdy mimo spoczywającego na komorniku obowiązku dokonania czynności wynikającego z przepisów postępowania komornik jej nie podejmuje, a czynność ta jest istotna z punktu widzenia praw uczestników postępowania lub osób trzecich.  Do tego rodzaju przypadków należą m.in.:

  1. zaniechanie zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji;
  2. zaniechanie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania;
  3. zaniechanie oddania zajętych ruchomości innej osobie niż dłużnik.

Komu przysługuje skarga na czynność komornika

Skargę na czynność komornika może wnieść strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o terminie zawiadomienia. Może to być zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, którzy są niezadowoleni z dokonanej czynności komornika.

Gdzie wnosi się skargę na czynności komornika?

Skargę wnosi się do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Skarga na czynności komornika powinna odpowiadać wymogom ogólnym pisma procesowego. Nadto powinna spełniać dodatkowe warunki określone w przepisie art. 767 § 3, które są typowe dla środka zaskarżenia (oznaczenie zaskarżonej czynności, wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności z uzasadnieniem), także wówczas, gdy dopuszczalne jest złożenie jej w formie ustnej.

Procedura rozpoznawania skargi na czynności komornika

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie 3 dni od dnia otrzymania skargi na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i z aktami sprawy do właściwego sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Rozstrzygnięcie Sądu

W wyniku postępowania wszczętego na skutek skargi na czynności komornika sąd może:

  1. w całości lub w części uwzględnić skargę, w takim zakresie, w jakim była uzasadniona (np. uchylić wadliwą czynność komornika);
  2. oddalić skargę, jeśli nie znajdzie w postępowaniu komornika żadnych uchybień;
  3. odrzucić skargę, jeśli została złożona po terminie lub z innych przyczyn była niedopuszczalna (np. gdy w konkretnym przypadku przysługuje inny środek zaskarżenia

Opłata od skargi na czynności komornika

Skarga na czynności komornika podlega opłacie stałej w kwocie 50 zł.

 


 

prawnik Magdalena Cyburt

prawnik Magdalena Cyburt

 

LOGO FBLinkedIn