Rejestracja znaku towarowego

26 kwietnia to dzień, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Jest to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na potrzebę poszanowania praw twórców, a także uświadomienia znaczenia patentów, znaków towarowych czy wzorów użytkowych w codziennym życiu. W tym artykule znajdą Państwo podstawę informacje, których znajomość jest niezbędna w procesie rejestracji znaku towarowego.

Kwestie związane ze znakami towarowymi reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej. Warto również pamiętać, że w przypadku pojawienia się wątpliwości najbezpieczniej jest skonsultować konkretną sprawę ze swoim prawnikiem.

Czym jest znak towarowy?

W życiu codziennym znaki towarowe otaczają nas na każdym kroku. Rejestracja znaku towarowego to jedna z podstawowych czynności jaką powinien podjąć przedsiębiorca aby zabezpieczyć swój biznes.

Według definicji ustawowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Może to być w szczególności:

 • wyraz, włącznie z nazwiskiem,
 • rysunek,
 • litera,
 • cyfra,
 • kolor,
 • forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania,
 • dźwięk.

Przykładem słownego znaku towarowego jest chociażby nazwa marki odzieży i obuwia sportowego – Nike. Graficznym znakiem towarowym będzie logo Apple. Z kolei jako słowno-graficzny znak towarowy można wskazać nazwę przeglądarki internetowej – Google.

 

Jakie są bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego?

Przed przystąpieniem do rejestracji znaku towarowego należy przede wszystkim sprawdzić czy nie ma przeszkód w jego formalizacji. W tym celu warto posiłkować się art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej, który brzmi:

 1. „Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:
  1.  nie może być znakiem towarowym;
  2. nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
  3. składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
  4. składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
  5. składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
  6. zostało zgłoszone w złej wierze;
  7. jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
  8. zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;
  9. zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;
  10. zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;
  11. zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;
  12. ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;
  13. stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.
 2. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.
 3. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.
 4. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.”

 

Jak zarejestrować znak towarowy?

Uzyskanie ochrony na znak towarowy gwarantuje właścicielowi wyłączność korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel może sam używać zarejestrowanego znaku towarowego umieszczając go na swoich towarach lub usługach, jak również może udzielić zgody na korzystanie ze znaku przez inne podmioty za ustalonym wynagrodzeniem.

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

 1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
 2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,
 3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Rejestracji znaku towarowego w Polsce dokonuje Urząd Patentowy.

Aby dokonać zgłoszenia znaku towarowego należy wypełnić podanie o udzielenie ochrony na znak towarowy – wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego. W takim podaniu należy wskazać m.in. dane identyfikujące zgłaszającego, określenie znaku towarowego czy wykaz towarów, dla których dany znak jest przeznaczony. Wypełniony i opłacony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Patentowego osobiście lub pocztą.  Ponadto, Urząd Patentowy oferuje możliwość dokonania zgłoszenia online – formularze zgłoszenia online również znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Po wpłynięciu takiego podania, Urząd Patentowy przystępuje do jego badania pod kątem zachowania wymogów formalnych. Jeżeli został wypełniony poprawnie, Urząd publikuje ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz wyznacza okres 3 miesięcy na ewentualne wniesienie sprzeciwu przez osoby trzecie. W przypadku braku sprzeciwu Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego.

 

Na jak długo udzielana jest ochrona znaku towarowego?

Ochrona na znak towarowy w Polsce trwa przez okres 10 lat od daty zgłoszenia znaku. Po tym czasie można przedłużyć ochronę na okres kolejnych dziesięciu lat.

 


 

apl. radc. Wiktoria Korycka

apl. radc. Wiktoria Korycka

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/