Pracę w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracownika samorządowego

Rozliczanie stażu pracy niemal zawsze jest tematem szerokim i skomplikowanym. Ponadto przekonujemy się o tym dopiero pod wpływem konieczności. Z tego powodu poniżej wyjaśniam jak wliczyć pracę w gospodarstwie do stażu pracy w przypadku pracownika samorządowego.

Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy, uprawniającego pracownika samorządowego do dodatków, nagród i odpraw. Tak stanowi art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.

W myśl tego przepisu „do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.”

W przypadku pracy w rolnictwie te „odrębne przepisy” to przepisy ustawy z dnia 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy do stażu pracy, w tym stażu pracy pracownika samorządowego, wlicza się:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

Pracę w gospodarstwie rolnym należy udokumentować. I jest to obowiązek spoczywający na pracowniku.

Sposoby dokumentowania reguluje art. 3 ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Pierwszy sposób, to uzyskanie zaświadczenia z urzędu gminy, na terenie którego położone jest gospodarstwo rolne. Jeżeli urząd gminy nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, to wtedy pracownikowi pozostaje skorzystanie z drugiego sposobu. A mianowicie, zdobycie zeznań co najmniej dwóch świadków zamieszkujących na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne (art. 3 ust. 3). Co istotne, świadkami mogą być tylko takie osoby, które mieszkały w tym samym czasie, co była wykonywana praca w gospodarstwie rolnym.

Należy dodać, że pracownik, który udokumentował pracę w gospodarstwie rolnym podczas zatrudnienia, ma prawo do wyrównania zgodnie z ogólna zasadą wynikającą z art. 291 § 1 Kodeksu pracy.

W przypadku dodatku za długoletnią pracę za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu, czyli za okres 3 lat od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę świadczenia stało się wymagalne. Decydujący będzie dzień, w którym nabył on prawo do dodatku na zasadzie art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Chodzi przy tym o dzień, w którym dodatek powinien być wypłacony w prawidłowej wysokości, uwzględniającej okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Wyrównanie pracownikowi samorządowemu będzie także przysługiwało w przypadku nagrody jubileuszowej. Decydują o tym rozwiązania zawarte w § 8 ust. 11 w zw. z ust. 10 rozporządzenia z dnia 15.05.2018 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z nimi „jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia”, to „nagrodę niższą wypłaca się mu w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.”

 


 

R.pr. Martin Bożek

R.pr. Martin Bożek

 

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
  2. ustawa z dnia 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
  3. rozporządzenie z dnia 15.05.2018 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  4. Kodeks pracy.