OPŁATY ZA ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE A PANDEMIA WIRUSA COVID-19

Wielu rodziców zadaje sobie dziś pytanie czy mogą przestać płacić czesne w związku z zawieszeniem zajęć w żłobku lub przedszkolu, do którego uczęszczało ich dziecko. Z jednej strony rodziców wiąże umowa gdzie czeto jest wskazane, że opłata jest uiszczana z góry na początku każdego miesiąca bez względu na obecność dziecka z drugiej zaś strony placówki pozostają zamknięte.

W takiej sytuacji każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. W pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować umowę z placówką, być może znajduje się w niej klauzula  „siły wyżej” w oparciu, o którą rodzić nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z zapłatą czesnego w sytuacji gdy żłobek bądź przedszkole pozostają zamknięte z powodu epidemii.

Gdy w umowie brak stosownych regulacji odwołać należy się do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego, tutaj jednak opinie są rozbieżne. Zamknięcie przedszkoli z powodu siły wyższej jaką jest pandemia koronawirusa powoduje brak możliwości wykonywania umowy a tym samym może prowadzić do wniosku, że czesne w takiej sytuacji nie powinno być opłacane. Z drugiej strony jednak zamknięcie placówki nie wynikło z jej winy a rodziców wiąże umowa, która zobowiązuje do comiesięcznej zapłaty.

Przywołać można tu przepis art. 495 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym: jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej do tej pory nie zajęło stanowiska w tej sprawie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaś wskazuje, że każdy przypadek należy oceniać odrębnie. Strony umowy muszą się porozumieć, jak sprawiedliwie dzielić koszty czesnego. Tak, by przedsiębiorcom umożliwić przetrwanie, a jednocześnie nie przerzucić na konsumentów całości ciężaru utrzymania przedszkoli i żłobków. Z pewnością niedopuszczalne jest pobieranie czesnego w pełnej wysokości za czas, kiedy dzieci w ogóle nie przebywają w placówce, np. opłaty za wyżywienie nie powinny być pobierane. UOKiK proponuje by w właściciele  placówek podjęli się rozmów z rodzicami i przedstawili rzeczywiste koszty, jakie ponoszą mimo nieobecności dzieci tak by obie strony wpracowały rozwiązanie korzystne dla wszystkich.

Oficjalne stanowisku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdziecie otwierając link poniżej ↓

https://tiny.pl/t32cl

 


aplikantka radcowska Aleksandra Olczykowska - Gębska

aplikantka radcowska Aleksandra Olczykowska – Gębska