OCENA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI NA ETAPIE ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTEM

Jednym z istotnych warunków, jakie musi spełnić podatnik VAT, aby zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego (ujętego w fakturach zakupu), jest zachowanie należytej staranności przy ocenie ryzyka nieświadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Warto podkreślić, że w zdecydowanej większości sporów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego organy podatkowe kwestionują zachowanie przez podatnika należytej staranności.

W takiej sytuacji organy KAS bardzo często twierdzą, że podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku, w celu odniesienia korzyści majątkowej. Wobec powyższego jeżeli podatnik zachowałby należytą staranność, to nie podjąłby współpracy z kwestionowanym dostawcą.

Szczególnie wysokie ryzyko nieświadomego uczestnictwa w transakcji, której celem pośrednim czy też bezpośrednim jest wyłudzenie VAT, ma miejsce przy nawiązaniu współpracy z nowym kontrahentem. Nie istnieje przy tym zestaw działań, których podjęcie zagwarantowałoby, że w przypadku sporu, organy podatkowe uznają, że podatnik zachował należytą staranność. Ministerstwo Finansów w celu minimalizacji ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego w rezultacie niezachowania należytej staranności przygotowało Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych, która jest narzędziem wykorzystywanym przez organy KAS przy dokonywaniu oceny ryzyka braku dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług (VAT). Dokument określa najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.

Niepodjęcie przez podatnika działań wskazanych w Metodyce znacznie zwiększa ryzyko uznania przez organy KAS, że podatnik nie zachował należytej staranności.  Należy podkreślić, że wyłudzenia VAT mają miejsce najczęściej w przypadku transakcji
o większej skali, dlatego też wskazane w Metodyce okoliczności powinny być stosowane z uwzględnieniem wartości transakcji.

Zgodnie z Metodyką podatnik na etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem powinien dokonać oceny:

 1. Spełnienia kryteriów formalnych.
 2. Wiarygodności podatkowej kontrahenta.
 3. Ryzyka podatkowego wynikającego z cech proponowanej umowy.
 4. Ryzyka podatkowego wynikającego z warunków / cech realizacji umowy / dostawy.

W celu dochowania należytej staranności w pierwszej kolejności powinno się dokonać oceny formalnego statusu kontrahenta, która obejmuje:

 1. Sprawdzenie na tzw. Białej liście (wykazie prowadzonym przez Szefa KAS – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka), czy kontrahent jest podatnikiem VAT oraz czy wskazywany przez kontrahenta do rozliczenia transakcji rachunek bankowy znajduje się na Białej liście.
 2. Sprawdzenie czy kontrahent posiada wymagane koncesje i zezwolenia dotyczące towarów będących przedmiotem planowanych transakcji.

Nie spełnienie przez kontrahenta powyższych kryteriów, powinno skutkować odmową nawiązania z nim współpracy.

Weryfikacja kryteriów formalnych jest warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym dla zachowania należytej staranności.

Spośród wskazanych w Metodyce kryteriów transakcyjnych, jedynie wystąpienie przesłanki „Transakcja została przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego”, powinno skutkować automatycznym podjęciem decyzji o zaniechaniu współpracy z kontrahentem. Jeżeli zatem kontrahent proponuje nam udział w transakcji w rezultacie której, może zarobić nie ponosząc jakiegokolwiek ryzyka, to powinniśmy przyjąć, że istnieje bardzo duże ryzyko, iż jesteśmy wciągani w transakcje, której prawdziwym celem jest wyłudzenie podatku. Musimy pamiętać, że na rynku nie ma tzw.: „darmowych obiadów”. Zawsze należy ocenić, jaką faktycznie wartość wnosimy do danej transakcji.

Pozostałe wymienione w Metodyce kryteria zwiększają ryzyko podatkowe, nie prowadzą jednak automatycznie do decyzji o niepodjęciu współpracy z danym kontrahentem.

Pierwsza grupa przesłanek zwiększających ryzyko podatkowe dotyczy oceny wiarygodności podatkowej kontrahenta, która zgodnie z Metodyką polega na weryfikacji, czy u potencjalnego kontrahenta występują poniższe okoliczności:

 1. Kontrahent będący spółką kapitałową dysponował kapitałem zakładowym niewspółmiernie niskim w stosunku do okoliczności transakcji.
 2. Kontrahent posiadał siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem, pod którym brak było oznak prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Kontrahent nie posiadał zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Podatnik nabył od kontrahenta towary, które należą do innej branży niż ta, w której działa kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał, jeżeli zmiana profilu działalności kontrahenta nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
 5. Kontrahent nie dysponuje stroną internetową (lub nie jest obecny w mediach społecznościowych) z informacjami odpowiednimi do skali prowadzonej działalności, mimo że jest to przyjęte w danej branży

Drugim obszarem weryfikacji jest ocena warunków proponowanej umowy (kontraktu). Ryzyko, że mamy do czynienia z transakcją nierzetelną rośnie, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. Kontakt z kontrahentem lub osobą go reprezentującą nie był odpowiedni dla okoliczności danej transakcji.
 2. Transakcja została zawarta na warunkach znacznie odbiegających od tych, które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu.
 3. Cena towaru oferowanego podatnikowi przez kontrahenta znacząco odbiegała od ceny rynkowej bez ekonomicznego uzasadnienia
 4. Wymagany przez kontrahenta od podatnika termin płatności był krótszy niż termin płatności oferowany przez innych dostawców z tej samej branży bez ekonomicznego uzasadnienia.
 5. Transakcja pomiędzy podatnikiem a kontrahentem nie była udokumentowana umową, zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków tej transakcji.

Ostatni obszar, który powinien podlegać weryfikacji, w celu zachowania należytej staranności dotyczy okoliczności przeprowadzenia danej transakcji oraz jej rozliczenia. Ryzyko, że mamy do czynienia z transakcją nierzetelną rośnie, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. Dostawca oczekuje dokonania płatności gotówką lub proponuje obniżenie ceny w przypadku płatności gotówką, gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł.
 2. Dostawca oczekuje płatności na dwa odrębne rachunki bankowe, rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny.
 3. Dostawca oczekuje płatności na rachunek bankowy niewstępujący na Białej liście.
 4. Kontrahent dostarczał towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Wymienione wyżej przesłanki, powinny być oceniane z uwzględnieniem specyfiki branży oraz pozostałych okoliczności transakcji, w tym jej wartości. Istotne jest przy tym, czy nie następuje kumulacja czynników ryzyka. Przykładowo, jeżeli jednocześnie występują następujące okoliczności: proponowana transakcja dotyczy branży, w której często występują oszustwa podatkowe, kapitał zakładowy potencjalnego dostawcy wynosi 5% wartości transakcji i dostawca ten nie posiada zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej, proponowana cena jest o 20% niższa od średniej rynkowej i trudno jest uzasadnić racjonalnie dlaczego dostawca może oferować tak atrakcyjną cenę, a oczekiwany termin płatności jest znacznie krótszy od typowego w branży, to ryzyko zakwestionowania przez organ podatkowy takiej transakcji jest tak duże, że podatnik nie powinien podejmować współpracy z takim dostawcą lub dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Podsumowując, w celu zachowania należytej staranności w przypadku transakcji o istotnej wartości podatnik powinien przed podjęciem współpracy z kontrahentem dokonać weryfikacji kontrahenta oraz proponowanych przez niego warunków transakcji z punktu widzenia ryzyka nieświadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym. W celu minimalizacji ryzyka zakwestionowania przez organ podatkowy prawa do odliczenia podatku naliczonego, podatnik powinien w stosunku do kontrahenta podejmować co najmniej działania wskazane w Metodyce opracowanej przez MF.

Zakwestionowanie przez organ podatkowy zachowania przez podatnika należytej staranności może skutkować:

 1. Utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 2. Wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT.
 3. Odpowiedzialnością karną w tym uznaniem, że podatnik popełnił tzw. zbrodnie VAT.

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk