Mobbing

Mobbing w pracy, czyli jakie roszczenia przysługują pracownikowi względem pracodawcy?

Definicja mobbingu została w kodeksie pracy ściśle zdefiniowana. Oznacza on bowiem działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Bezapelacyjnie kodeks pracy nakłada również na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 943§ 1), dlatego też to on ponosi odpowiedzialność kiedy takie zjawisko występuje.

Mobbing w orzecznictwie

Poniżej wskaże jak materia ta jest definiowana w orzecznictwie oraz jakie ma to zastosowanie w praktyce. Nawiązując do powyżej wskazanego przepisu –

ocena uporczywości i długotrwałości oddziaływania na pracownika ma charakter zindywidualizowany i musi być odnoszona do każdego, konkretnego przypadku. Wymaga ona rozważenia czy okres ten był na tyle długi, że mógł spowodować u pracownika – obiektywnego wzorca ofiary rozsądnej, co z zakresu mobbingu pozwoli wyeliminować przypadki wynikające z nadmiernej wrażliwości pracownika – skutki w postaci zaniżonej oceny przydatności zawodowej, poniżenia lub ośmieszenia pracownika, izolacji lub wyeliminowania go z zespołu współpracowników. (Postanowienie SN III PSK 147/22)

Warto również zadać sobie pytanie kiedy nie będziemy mieli do czynienia z tym zjawiskiem. W zrozumieniu tej materii również pomocne okazuje się orzecznictwo.

Zatem od mobbingu należy odróżnić inne zjawiska, zarówno takie, które wywołują skutki prawne, ale nie są mobbingiem, jak i te, które mają charakter patologiczny, lecz nie wywołują skutków prawnych. Do pierwszej grupy można przykładowo zaliczyć molestowanie seksualne, dyskryminację, przemoc fizyczną. Do drugiej grupy zjawisk – działań nie będących mobbingiem i nie wywołujących skutków prawnych można przykładowo zaliczyć: poczucie dyskomfortu w miejscu pracy związane z tzw. syndromem wypalenia zawodowego, uzasadnioną krytykę w miejscu pracy, stres w miejscu pracy, niekulturalne zachowania pracodawcy, konflikty w miejscu pracy, jednorazowe akty przemocy psychicznej, maltretowanie menadżerskie. Zespół wypalenia zawodowego związany jest z frustracją odczuwaną w miejscu pracy, a spowodowaną m.in. brakiem satysfakcji z wykonywanej pracy, nieadekwatnym do posiadanych umiejętności stanowiskiem, czy zbyt niskim wynagrodzeniem. Celem uzasadnionej krytyki jest doprowadzenie do lepszego wykonywania pracy przez pracownika, nie ma ona na celu poniżania lub ośmieszania pracownika czy eliminowania go z zespołu. Nie będzie też mobbingiem fakt, iż pracownik odczuwa stres, który jest nieodłącznym składnikiem pracy w gospodarce wolnorynkowej. Stres może być skutkiem mobbingu, lecz nie jego przyczyną. Należy odróżnić też mobbing od braku kultury przełożonego przejawiającej się np. w formie wydawanych poleceń czy od różnicy zdań co do sposobu wykonywania pracy. Cechą mobbingu jest długotrwałość, dlatego nie spełniają wymogu tej definicji jednorazowe akty przemocy psychicznej. Działania mobbingowe nie muszą mieć jednolitego nasilenia, mogą być nieregularne i stosowane przez pojedynczą osobę lub kilka osób działających w porozumieniu lub bez. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt. III APa 58/19)

Należy mieć na uwadze, że jeżeli pracownik doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Niniejsze odszkodowanie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie odrębnych przepisów. Nadto Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jako ciekawostkę dodam również, że jeżeli postępowanie sądowe dotyczy odszkodowania lub zadośćuczynienia w wyniku stosowania mobbingu w pierwszej instancji orzekać będzie sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego z udziałem dwóch ławników.

 


 

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

Aplikant radcowski Emilia Strzałkowska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/